DES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-16 godz. 08:03:19
Numer KRS: 0000447502
Numer REGON: 221814639
Numer NIP: 5862280879
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-01-14
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2024-05-06
Sygnatura akt[RDF/600462/24/553]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-01-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-11-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-01-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-01-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDYNIA gmina M. GDYNIA miejscowość GDYNIA2013-01-14 do dziś
2. Adresmiejscowość GDYNIA ulica AL. ZWYCIĘSTWA nr domu 96/98 kod pocztowy 81-451 poczta GDYNIA kraj POLSKA 2013-01-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 23 SIERPNIA 2012 R. PRZEZ NOTARIUSZA BEATĘ KAWALEC, PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W GDYNI, REPERTORIUM A NR 6055/20122013-01-14 do dziś
2W DNIU 18.12.2014R., PRZED NOTARIUSZEM BEATĄ KWALEC W GDYNI (REP. A NR 6304/2014), DOKONANO ZMIANY PAR.7 UMOWY SPÓŁKI, UCHWALONO TAKŻE JEDNOLITY TEKST UMOWY SPÓŁKI2015-05-12 do dziś
308.09.2015R. NR REP. A 4728/2015 NOTARIUSZ BEATA KAWALEC, KANCELARIA NOTARIALNA W GDYNI PRZY UL. ABRAHAMA 29/2, ZMIENIONO PAR.2 UMOWY, UCHWALONO TEKST JEDNOLITY2015-11-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-01-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-01-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZUBARTOWSKI2013-01-14 do dziś
2. ImionaRYSZARD2013-01-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-01-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ2013-01-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-01-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWAŚNIK2013-01-14 do dziś
2. ImionaMARTA JOLANTA2013-01-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-01-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ2013-01-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-01-14 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTOWARZYSZENIE „TALENT”2013-01-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2201511022013-01-14 do dziś
4. Numer KRS0000245189 2013-01-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.000,00 ZŁ2013-01-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-01-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2013-01-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-01-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.2013-01-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWAŚNIK2013-01-14 do dziś
2. ImionaMARTA JOLANTA2013-01-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-01-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-01-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-01-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZUBARTOWSKI2013-01-14 do dziś
2. ImionaRYSZARD2013-01-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-01-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2013-01-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-01-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy185 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-01-14 do dziś
286 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-01-14 do dziś
372 20 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH2013-01-14 do dziś
474 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-01-14 do dziś
585 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2015-05-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy162 01 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2015-05-12 do dziś
258 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2015-05-12 do dziś
362 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2015-05-12 do dziś
463 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2015-05-12 do dziś
563 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2015-05-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-19 do dziś
2data złożenia 26.02.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-12 do dziś
3data złożenia 22.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-11 do dziś
4data złożenia 25.10.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-10-25 do dziś
5data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-15 do dziś
6data złożenia 22.07.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-07-22 do dziś
7data złożenia 24.08.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-08-24 do dziś
8data złożenia 20.07.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-20 do dziś
9data złożenia 20.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-20 do dziś
10data złożenia 06.05.2024 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222024-05-06 do dziś
11data złożenia 06.05.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-05-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-19 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-12 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-11 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-15 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-10-25 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-07-22 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-08-24 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-20 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-20 do dziś
10OD 01.01.2022 DO 31.12.20222024-05-06 do dziś
11OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-05-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-19 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-12 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-11 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-15 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-10-25 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-07-22 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-08-24 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-20 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-20 do dziś
10OD 01.01.2022 DO 31.12.20222024-05-06 do dziś
11OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-05-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów