FIRMA DAROCHA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000447435
Numer REGON: 341380820
Numer NIP: 8792669408
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-01-11
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2018-07-06
Sygnatura akt[RDF/322548/18/388]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-01-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA DAROCHA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-01-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-01-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-01-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat TORUŃSKI gmina ŁYSOMICE miejscowość PAPOWO TORUŃSKIE2013-01-11 do dziś
2. Adresmiejscowość PAPOWO TORUŃSKIE ulica OGRODOWA nr domu 10 kod pocztowy 87-148 poczta PAPOWO TORUŃSKIE kraj POLSKA 2013-01-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki110.01.2013 R.2013-01-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-01-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-01-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDAROCHA2013-01-11 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2013-01-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-01-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁ2013-01-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-01-11 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDAROCHA2013-01-11 do dziś
2. ImionaJACEK AUGUST2013-01-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-01-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 250,00 ZŁ2013-01-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-01-11 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDAROCHA2013-01-11 do dziś
2. ImionaDOMINIK2013-01-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-01-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 250,00 ZŁ2013-01-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-01-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-01-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-01-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2013-01-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDAROCHA2013-01-11 do dziś
2. ImionaJACEK AUGUST2013-01-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-01-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-01-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-01-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2013-01-11 do dziś
246 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2013-01-11 do dziś
349 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2013-01-11 do dziś
452 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2013-01-11 do dziś
552 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2013-01-11 do dziś
668 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2013-01-11 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2013-01-11 do dziś
820 59 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-06-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.12.2014 okres OD 11.01.2013 DO 31.12.20132015-04-01 do dziś
2data złożenia 05.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-04-20 do dziś
3data złożenia 04.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-30 do dziś
4data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-14 do dziś
5data złożenia 06.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 11.01.2013 DO 31.12.20132015-01-15 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-04-20 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-30 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-14 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 11.01.2013 DO 31.12.20132015-01-15 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-04-20 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-30 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-14 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
1
1. Informacja o ogłoszeniu upadłościorgan nr data2018-02-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane syndyka
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane osoby powołanej w toku postępowania upadłościowego
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAKOWSKI2018-02-26 do dziś
2. ImionaTOMASZ2018-02-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-02-26 do dziś
5. Określenie osobyNADZORCA SĄDOWY2018-02-26 do dziś
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów