BUDOINWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-17 godz. 12:00:30
Numer KRS: 0000447409
Numer REGON: 243159407
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-01-11
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2021-06-25
Sygnatura akt[RDF/303712/21/574]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-01-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDOINWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-01-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-01-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-01-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. KATOWICE gmina M. KATOWICE miejscowość KATOWICE2013-01-11 do dziś
2. Adresmiejscowość KATOWICE ulica SOBIESKIEGO nr domu 11 nr lokalu - kod pocztowy 40-082 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2014-09-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki119.11.2012 R., ASESOR NOTARIALNY DANUTA TELECKA-KOTULA ZASTĘPCA NOTARIUSZA ADAMA ROBAKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH PRZY ULICY UNIWERSYTECKIEJ 13, - REPERTORIUM A NUMER 15271/2012; 20.12.2012 R., REP. A NR 17465/2012, NOTARIUSZ ADAM ROBAK, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH PRZY ULICY UNIWERSYTECKIEJ 13, - ZMIANA § 1;2013-01-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-01-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-01-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTARASIEWICZ2013-01-11 do dziś
2. ImionaMICHAŁ TOMASZ2013-01-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-01-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000,00 ZŁ2013-01-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-01-11 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTARASIEWICZ2013-01-11 do dziś
2. ImionaMARIUSZ HENRYK2013-01-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-01-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000,00 ZŁ2013-01-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-01-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego200000,00 ZŁ2013-01-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-01-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I DZIAŁANIA W JEJ IMIENIU UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2013-01-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTARASIEWICZ2013-01-11 do dziś
2. ImionaMICHAŁ TOMASZ2013-01-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-01-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-01-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-01-11 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTARASIEWICZ2013-01-11 do dziś
2. ImionaMARIUSZ HENRYK2013-01-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-01-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2013-01-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-01-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ2013-01-11 do dziś
211 PRODUKCJA NAPOJÓW2013-01-11 do dziś
312 PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH2013-01-11 do dziś
413 PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2013-01-11 do dziś
514 PRODUKCJA ODZIEŻY2013-01-11 do dziś
615 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH2013-01-11 do dziś
716 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2013-01-11 do dziś
817 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU2013-01-11 do dziś
918 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2013-01-11 do dziś
1019 WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU I PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ2013-01-11 do dziś
1120 PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH2013-01-11 do dziś
1202 LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA2013-01-11 do dziś
1321 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2013-01-11 do dziś
1422 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH2013-01-11 do dziś
1523 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH2013-01-11 do dziś
1624 PRODUKCJA METALI2013-01-11 do dziś
1725 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2013-01-11 do dziś
1826 PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2013-01-11 do dziś
1927 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2013-01-11 do dziś
2028 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-01-11 do dziś
2129 PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2013-01-11 do dziś
2230 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO2013-01-11 do dziś
2303 RYBACTWO2013-01-11 do dziś
2431 PRODUKCJA MEBLI2013-01-11 do dziś
2532 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW2013-01-11 do dziś
2633 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2013-01-11 do dziś
2735 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2013-01-11 do dziś
2836 00 Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY2013-01-11 do dziś
2937 00 Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW2013-01-11 do dziś
3038 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW2013-01-11 do dziś
3139 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2013-01-11 do dziś
3241 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2013-01-11 do dziś
3342 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2013-01-11 do dziś
3405 WYDOBYWANIE WĘGLA KAMIENNEGO I WĘGLA BRUNATNEGO (LIGNITU)2013-01-11 do dziś
3543 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2013-01-11 do dziś
3645 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2013-01-11 do dziś
3746 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2013-01-11 do dziś
3847 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2013-01-11 do dziś
3949 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2013-01-11 do dziś
4050 TRANSPORT WODNY2013-01-11 do dziś
4151 TRANSPORT LOTNICZY2013-01-11 do dziś
4252 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2013-01-11 do dziś
4353 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2013-01-11 do dziś
4455 ZAKWATEROWANIE2013-01-11 do dziś
4506 GÓRNICTWO ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO2013-01-11 do dziś
4656 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2013-01-11 do dziś
4758 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2013-01-11 do dziś
4859 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2013-01-11 do dziś
4960 NADAWANIE PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH2013-01-11 do dziś
5061 TELEKOMUNIKACJA2013-01-11 do dziś
5162 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2013-01-11 do dziś
5263 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2013-01-11 do dziś
5364 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2013-01-11 do dziś
5464 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2013-01-11 do dziś
5564 9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2013-01-11 do dziś
5607 GÓRNICTWO RUD METALI2013-01-11 do dziś
5766 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2013-01-11 do dziś
5866 2 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2013-01-11 do dziś
5968 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2013-01-11 do dziś
6069 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE2013-01-11 do dziś
6170 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2013-01-11 do dziś
6271 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2013-01-11 do dziś
6372 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2013-01-11 do dziś
6473 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2013-01-11 do dziś
6574 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2013-01-11 do dziś
6675 DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA2013-01-11 do dziś
6708 POZOSTAŁEGÓRNICTWO I WYDOBYWANIE2013-01-11 do dziś
6877 WYNAJEM I DZIERŻAWA2013-01-11 do dziś
6978 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2013-01-11 do dziś
7079 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE2013-01-11 do dziś
7180 DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA2013-01-11 do dziś
7281 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2013-01-11 do dziś
7382 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2013-01-11 do dziś
7485 5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI2013-01-11 do dziś
7585 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2013-01-11 do dziś
7687 POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM2013-01-11 do dziś
7788 POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA2013-01-11 do dziś
7809 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE2013-01-11 do dziś
7990 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ2013-01-11 do dziś
8091 DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ2013-01-11 do dziś
8192 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI2013-01-11 do dziś
8293 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2013-01-11 do dziś
8394 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH2013-01-11 do dziś
8495 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2013-01-11 do dziś
8596 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2013-01-11 do dziś
8610 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2013-01-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.06.2014 okres OD 19.11.2012 DO 31.12.20132014-11-13 do dziś
2data złożenia 07.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-05 do dziś
3data złożenia 30.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-05 do dziś
4data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-15 do dziś
5data złożenia 14.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-14 do dziś
6data złożenia 06.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-06 do dziś
7data złożenia 10.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-10 do dziś
8data złożenia 25.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 19.11.2012 DO 31.12.20132014-11-13 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-05 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-05 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-15 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-14 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-06 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-10 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 19.11.2012 DO 31.12.20132014-11-13 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-05 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-05 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-15 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-14 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-06 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów