BUILDING ENTERPRISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-18 godz. 10:30:00
Numer KRS: 0000447391
Numer REGON: 122757817
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-01-11
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2020-12-22
Sygnatura akt[KR.XII NS-REJ.KRS/17897/20/10]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE , XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-01-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUILDING ENTERPRISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-01-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-01-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-01-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat OŚWIĘCIMSKI gmina BRZESZCZE miejscowość JAWISZOWICE2013-01-11 do dziś
2. Adresmiejscowość JAWISZOWICE ulica WIŚNIOWA nr domu 50 kod pocztowy 32-626 poczta JAWISZOWICE kraj POLSKA 2013-01-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki107.01.2013 R. NOTARIUSZ ALEKSANDER DAWID, KANCELARIA NOTARIALNA W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH, REPERTORIUM „A” NR 44/20132013-01-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-01-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-01-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIWARSKI2020-12-22 do dziś
2. ImionaROBERT KRZYSZTOF2020-12-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały3000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 150000 ZŁ2020-12-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2020-12-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego150000,00 ZŁ2013-01-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport136150,00 ZŁ2013-01-11 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-01-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2013-01-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIWARSKI2017-02-08 do dziś
2. ImionaROBERT KRZYSZTOF2017-02-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-02-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-02-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy125 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2013-01-11 do dziś
243 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2013-01-11 do dziś
343 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2013-01-11 do dziś
443 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2013-01-11 do dziś
543 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2013-01-11 do dziś
643 31 Z TYNKOWANIE2013-01-11 do dziś
743 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2013-01-11 do dziś
843 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2013-01-11 do dziś
943 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2013-01-11 do dziś
1043 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2013-01-11 do dziś
1143 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2013-01-11 do dziś
1238 31 Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH2013-01-11 do dziś
1343 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-01-11 do dziś
1446 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH2013-01-11 do dziś
1546 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2013-01-11 do dziś
1646 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2013-01-11 do dziś
1746 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY, WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH2013-01-11 do dziś
1846 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2013-01-11 do dziś
1946 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2013-01-11 do dziś
2046 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2013-01-11 do dziś
2146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2013-01-11 do dziś
2247 81 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2013-01-11 do dziś
2338 32 Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH2013-01-11 do dziś
2447 89 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2013-01-11 do dziś
2549 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2013-01-11 do dziś
2668 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2013-01-11 do dziś
2768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2013-01-11 do dziś
2868 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2013-01-11 do dziś
2968 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2013-01-11 do dziś
3077 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2013-01-11 do dziś
3141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2013-01-11 do dziś
3241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2013-01-11 do dziś
3342 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2013-01-11 do dziś
3442 12 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ2013-01-11 do dziś
3543 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2013-01-11 do dziś
3643 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2013-01-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.07.2014 okres OD 11.01.2013 DO 31.12.20132014-08-25 do dziś
2data złożenia 13.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-29 do dziś
3data złożenia 23.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-07 do dziś
4data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-01 do dziś
5data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
6data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
7data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 11.01.2013 DO 31.12.20132014-08-25 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-29 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-07 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-01 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 11.01.2013 DO 31.12.20132014-08-25 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-29 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-07 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-01 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów