HEY YOU! SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000447255
Numer REGON: 146499265
Numer NIP: 7010365758
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-01-11
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2021-01-25
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/43231/20/809]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-01-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHEY YOU! SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-01-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-01-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-01-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2017-11-14 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. ŚWIERADOWSKA nr domu 47 kod pocztowy 02-662 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2017-11-14 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejOFFICE@HEY-YOU.AGENCY2021-01-25 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.HEY-YOU.AGENCY2021-01-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki105.12.2012 R., ASESOR NOTARIALNY JOANNA KNAP ZASTĘPCA NOTARIUSZA KRZYSZTOFA BUKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE (03-841), PRZY UL. GROCHOWSKIEJ 208 LOK.10, REPERTORIUM A NR 3901/20122013-01-11 do dziś
210.03.2015 R., MAGDALENA RYGOL-SIEMIĄTKOWSKA, ZASTĘPCA NOTARIALNY MAŁGORZATY KIERUZAL-RYDZEWSKIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 6393/2015, ZMIANA § 8 UST. 3, § 21 UST. 3, § 21 UST. 5.2015-03-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-01-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-01-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLCHOWY2017-11-14 do dziś
2. ImionaPATRYCJA2013-01-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-01-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH2017-11-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-01-11 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDĄBROWSKA2017-11-14 do dziś
2. ImionaJOANNA MARIA2013-01-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-01-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH2017-11-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-01-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-01-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-01-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEJ DO TRZECH OSÓB, W TYM PREZESA ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY - CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.2015-03-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLCHOWY2015-03-18 do dziś
2. ImionaPATRYCJA2013-01-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-01-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-01-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-01-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy158 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2015-03-18 do dziś
262 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2015-03-18 do dziś
363 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2015-03-18 do dziś
470 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2015-03-18 do dziś
573 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2015-03-18 do dziś
674 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2015-03-18 do dziś
782 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2015-03-18 do dziś
885 EDUKACJA2015-03-18 do dziś
973 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2015-03-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.07.2014 okres OD 31.12.2012 DO 31.12.20132014-09-23 do dziś
2data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-09-15 do dziś
3data złożenia 13.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-06 do dziś
4data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 31.12.2012 DO 31.12.20132014-09-23 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-09-15 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-06 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-18 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 31.12.2012 DO 31.12.20132014-09-23 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-09-15 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-06 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów