L & E SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-19 godz. 00:23:02
Numer KRS: 0000446919
Numer REGON: 281463305
Numer NIP: 7422246951
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-01-09
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2023-07-15
Sygnatura akt[RDF/544712/23/267]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-01-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaL & E SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-01-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-01-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-01-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat KĘTRZYŃSKI gmina KĘTRZYN miejscowość KRUSZEWIEC2013-01-09 do dziś
2. Adresmiejscowość KRUSZEWIEC nr domu 11 kod pocztowy 11-400 poczta KĘTRZYN kraj POLSKA 2013-01-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 27.12.2012 R., NOTARIUSZ REGINA KAMIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KĘTRZYNIE, REP. A NR 8709/20122013-01-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-01-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-01-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLSZEWSKA2013-01-09 do dziś
2. ImionaLEOKADIA2013-01-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-01-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały26 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.600,00 ZŁ2013-01-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-01-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLSZEWSKA2016-10-12 do dziś
2. ImionaEWA ANNA2013-01-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-01-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.400,00 ZŁ2013-01-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-01-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-01-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-01-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU LUB ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2013-01-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLSZEWSKA2016-10-12 do dziś
2. ImionaEWA ANNA2016-10-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-01-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-01-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-01-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLSZEWSKA2013-01-09 do dziś
2. ImionaLEOKADIA2013-01-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-01-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2013-01-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-01-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy193 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ2013-01-09 do dziś
269 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2013-01-09 do dziś
382 91 Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE2013-01-09 do dziś
463 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2013-01-09 do dziś
570 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2013-01-09 do dziś
685 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2013-01-09 do dziś
796 02 Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE2013-01-09 do dziś
896 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2013-01-09 do dziś
986 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2013-01-09 do dziś
1070 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2016-10-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.07.2014 okres OD 27.12.2012 DO 31.12.20132014-09-05 do dziś
2data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-10-12 do dziś
3data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-12 do dziś
4data złożenia 11.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
5data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
6data złożenia 15.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
7data złożenia 27.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
8data złożenia 10.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-10 do dziś
9data złożenia 23.02.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-02-23 do dziś
10data złożenia 15.11.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-15 do dziś
11data złożenia 15.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-15 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 27.12.2012 DO 31.12.20132014-09-05 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-10-12 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-12 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-10 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-02-23 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-15 do dziś
11OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 27.12.2012 DO 31.12.20132014-09-05 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-10-12 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-12 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-10 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-02-23 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-15 do dziś
10OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów