GSM PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000446773
Numer REGON: 022054013
Numer NIP: 9151790074
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-01-08
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2022-10-14
Sygnatura akt[RDF/448876/22/350]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-01-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGSM PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-01-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-01-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-01-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat BRZESKI gmina BRZEG miejscowość BRZEG2021-06-11 do dziś
2. Adresmiejscowość BRZEG ulica UL. DŁUGA nr domu 2 kod pocztowy 49-300 poczta BRZEG kraj POLSKA 2021-06-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuGSM PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W JELCZU-LASKOWICACH2013-01-08 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat OŁAWSKI gmina JELCZ-LASKOWICE miejscowość JELCZ-LASKOWICE2013-01-08 do dziś
3. Adresmiejscowość JELCZ-LASKOWICE ulica OŁAWSKA nr domu 25 kod pocztowy 55-220 poczta JELCZ-LASKOWICE kraj POLSKA 2013-01-08 do dziś
21. Firma oddziałuGSM PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W BRZEGU2013-05-29 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat BRZESKI gmina BRZEG miejscowość BRZEG2013-05-29 do dziś
3. Adresmiejscowość BRZEG ulica DŁUGA nr domu 2 kod pocztowy 49-300 poczta BRZEG kraj POLSKA 2013-05-29 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki130.12.20122013-01-08 do dziś
2AKTEM NOTARIALNYM Z DN. 05.04.2013 R., REP. A NR 1436/2013, SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA ANDRZEJA TKACZYŃSKIEGO Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU, UL SĄDOWA 14/4 ZMIENIONO: § § 3, 4, 5, 6 UMOWY SPÓŁKI.2013-05-29 do dziś
304.01.2021 R., NOTARIUSZ PAWEŁ KURIATA, KANCELARIA NOTARIALNA W JELCZU LASKOWICACH, REPERTORIUM A NR 91/2021 - ZMIENIONO: § 3 , § 4 UMOWY SPÓŁKI.2021-06-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-01-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-01-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYMKIEWICZ2013-01-08 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ KRZYSZTOF2013-01-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-01-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH)2021-06-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-01-08 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMALICKI2021-06-11 do dziś
2. ImionaJACEK LESZEK2021-06-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000,00 ZŁ (TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY ZŁOTYCH)2021-06-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-06-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2013-05-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-01-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2013-01-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMALICKI2021-06-11 do dziś
2. ImionaJACEK LESZEK2021-06-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-06-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2013-05-29 do dziś
243 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2013-05-29 do dziś
343 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2013-05-29 do dziś
477 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2013-05-29 do dziś
546 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2021-06-11 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2021-06-11 do dziś
256 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2021-06-11 do dziś
356 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2021-06-11 do dziś
449 32 Z DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH2021-06-11 do dziś
546 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2021-06-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-03 do dziś
2data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-23 do dziś
3data złożenia 12.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-15 do dziś
4data złożenia 14.03.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-20 do dziś
5data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
6data złożenia 15.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
7data złożenia 06.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-06 do dziś
8data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
9data złożenia 14.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
10data złożenia 14.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-03 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-23 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-15 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-06 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-16 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-03 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-23 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-15 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-20 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów