FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA „WALDEK” PAŁYS SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000446709
Numer REGON: 020572152
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-01-07
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2023-04-03
Sygnatura akt[RDF/478312/23/120]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2013-01-07 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 020572152 NIP 91517286262013-01-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWO USŁUGOWA „WALDEK” PAŁYS SPÓŁKA JAWNA2013-01-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-01-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-01-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat TRZEBNICKI gmina PRUSICE miejscowość PAWŁÓW TRZEBNICKI2013-01-07 do dziś
2. Adresmiejscowość PAWŁÓW TRZEBNICKI nr domu 73 kod pocztowy 55-110 poczta PRUSICE kraj POLSKA 2013-01-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki120.12.2012 R.2013-01-07 do dziś
226.05.2015R, ZMIENIONO § 5.2015-07-07 do dziś
312.12.2018R., ZMIENIONO §5.2019-01-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-01-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2013-01-07 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ W TRYBIE ART. 26§ 4 KSH, NA PODSTAWIE UCHWAŁY Z DNIA 20.12.2012 R. WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA „WALDEK” S.C. EWY PAŁYS, MARCINA PAŁYSA, GRZEGORZA PAŁYSA, KATARZYNY PAŁYS WPISANYCH DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, NUMER REGON 020572152.2013-01-07 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAŁYS2013-01-07 do dziś
2. ImionaEWA MARIA2013-01-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-01-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2013-01-07 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-01-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAŁYS2013-01-07 do dziś
2. ImionaMARCIN WALDEMAR2013-01-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-01-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2013-01-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2013-01-07 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2013-01-07 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-01-07 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAŁYS2013-01-07 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ SEBASTIAN2013-01-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-01-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2013-01-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2013-01-07 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2013-01-07 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-01-07 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAŁYS ZIOBER2013-01-07 do dziś
2. ImionaKATARZYNA MAŁGORZATA2013-01-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-01-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2013-01-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2013-01-07 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2013-01-07 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-01-07 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2013-01-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPREZENTAWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU WSPÓLNIKOWI.2013-01-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAŁYS2013-01-07 do dziś
2. ImionaEWA MARIA2013-01-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-01-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAŁYS2013-01-07 do dziś
2. ImionaMARCIN WALDEMAR2013-01-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-01-07 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAŁYS2013-01-07 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ SEBASTIAN2013-01-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-01-07 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAŁYS ZIOBER2014-12-10 do dziś
2. ImionaKATARZYNA MAŁGORZATA2013-01-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-01-07 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2013-01-07 do dziś
245 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2013-01-07 do dziś
346 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH2013-01-07 do dziś
423 61 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU2013-01-07 do dziś
581 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2013-01-07 do dziś
681 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2013-01-07 do dziś
781 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2013-01-07 do dziś
849 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2015-07-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 23 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT2015-07-07 do dziś
223 12 Z KSZTAŁTOWANIE I OBRÓBKA SZKŁA PŁASKIEGO2015-07-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 01.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-07 do dziś
2data złożenia 02.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-08 do dziś
3data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-22 do dziś
4data złożenia 29.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-18 do dziś
5data złożenia 14.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
6data złożenia 24.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-19 do dziś
7data złożenia 28.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-28 do dziś
8data złożenia 12.02.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-02-12 do dziś
9data złożenia 07.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-07 do dziś
10data złożenia 03.04.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-07 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-08 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-22 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-18 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-19 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-28 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-02-12 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-07 do dziś
10OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów