L-TRANS LOGISTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-19 godz. 00:23:02
Numer KRS: 0000446439
Numer REGON: 122761138
Numer NIP: 6372191933
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-01-04
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2023-09-07
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/17682/23/491]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-01-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaL-TRANS LOGISTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-04-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-01-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-01-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BĘDZIŃSKI gmina SŁAWKÓW miejscowość SŁAWKÓW2022-02-18 do dziś
2. Adresmiejscowość SŁAWKÓW ulica UL. WALCOWNIA nr domu 1 kod pocztowy 41-260 poczta SŁAWKÓW kraj POLSKA 2022-02-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki104.12.2012 R. NOTARIUSZ MICHAŁ WALA, KANCELARIA NOTARIALNA W PYSKOWICACH, REPERTORIUM „A” 3928/20122013-01-04 do dziś
207.05.2015 ROKU REP A NR 1199/2015 NOTARIUSZ AGNIESZKA KOZEK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KRAKOWIE ZMIENIONO: § 62015-05-19 do dziś
311.02.2022, REPERTORIUM A NR 224/2022, NOTARIUSZ ALEKSANDRA JANUŚ-BRZOSTOWSKS, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, UL. KIELECKA 1/5, ZMIENIONO § 3 ORAZ § 18 UST. 7 DODANO § 16 UST. 11, USUNIĘTO § 18 UST. 8, ZMIENIONO NUMERACJĘ § 18 UST. 9 - OBECNIE § 18 UST. 82022-02-18 do dziś
43.03.2022R., REPERTORIUM A NR 342/2022, NOTARIUSZ ALEKSANDRA JANUŚ-BRZOSTOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, UL. KIELECKA 1/5, 31-526 KRAKÓW, ZMIENIONO PAR. 2 UMOWY SPÓŁKI2022-04-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-01-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-01-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTANUCH2013-01-04 do dziś
2. ImionaJANUSZ KAZIMIERZ2013-01-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-01-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały9 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4500 ZŁ2013-01-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-01-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-01-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-01-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2013-01-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTANUCH2015-05-19 do dziś
2. ImionaELŻBIETA EWA2015-05-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-05-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2015-05-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-05-19 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTANUCH2013-01-04 do dziś
2. ImionaJANUSZ KAZIMIERZ2013-01-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-01-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-01-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-01-04 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy196 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-01-04 do dziś
270 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2015-05-19 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-05-19 do dziś
274 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-05-19 do dziś
382 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-05-19 do dziś
464 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2015-05-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.12.2014 okres OD 04.12.2012 DO 31.12.20132014-12-19 do dziś
2data złożenia 16.06.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-07-06 do dziś
3data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-02 do dziś
4data złożenia 17.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-13 do dziś
5data złożenia 27.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-27 do dziś
6data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
7data złożenia 23.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-23 do dziś
8data złożenia 12.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
9data złożenia 11.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-11 do dziś
10data złożenia 17.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 04.12.2012 DO 31.12.20132014-12-19 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-07-06 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-02 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-13 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-27 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-23 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-11 do dziś
10OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 04.12.2012 DO 31.12.20132014-12-19 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-07-06 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-02 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-13 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-27 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-23 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-11 do dziś
10OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Informacje o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo wszczęciu postępowania naprawczego2023-06-302023-09-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane nadzorcy sądowego, zarządcy albo nadzorcy układu wykonującego uprawnienia nadzorcy sądowego
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2022-02-282022-04-20 do dziś