CUROTEX CREDIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REAL ESTATE SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000446104
Numer REGON: 122760498
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-01-02
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2022-09-29
Sygnatura akt[RDF/429177/22/244]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2013-01-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCUROTEX CREDIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REAL ESTATE SPÓŁKA KOMANDYTOWA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ2016-09-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-01-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-01-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2017-09-08 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica AL. 29 LISTOPADA nr domu 94 kod pocztowy 31-406 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2017-09-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki111.12.2012 R. KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, NOTARIUSZ EWA KNUPLERZ, REP. A NR 9507/20122013-01-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-01-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCUROTEX CREDIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-01-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1227287802013-01-02 do dziś
4. Numer KRS0000442607 2013-01-02 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2013-01-02 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUROWSKA2013-01-02 do dziś
2. ImionaDOROTA2013-01-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-01-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2013-01-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-01-02 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2013-01-02 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej500 ZŁ2013-01-02 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego500 ZŁ2013-01-02 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2013-01-02 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego500 ZŁ2013-01-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2013-01-02 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2013-01-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KOMPLEMENTARIUSZ TJ. SPÓŁKA POD FIRMĄ CUROTEX CREDIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE DZIAŁAJĄCA POPRZEZ WYKAZANEGO JEJ PRZEDSTAWICIELA SPOSÓB REPREZENTACJI CUROTEX CREDIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PREZES ZARZĄDU CUROTEX CREDIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: JERZY JABŁONOWSKI, PESEL 530329116912013-01-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCUROTEX CREDIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-01-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1227287802013-01-02 do dziś
4. Numer KRS0000442607 2013-01-02 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2013-01-02 do dziś
246 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2013-01-02 do dziś
310 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2013-01-02 do dziś
455 ZAKWATEROWANIE2013-01-02 do dziś
511 PRODUKCJA NAPOJÓW2013-01-02 do dziś
662 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2013-01-02 do dziś
763 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2013-01-02 do dziś
877 WYNAJEM I DZIERŻAWA2013-01-02 do dziś
927 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2013-01-02 do dziś
1068 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2017-09-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.07.2014 okres OD 02.01.2013 DO 31.12.20132014-10-13 do dziś
2data złożenia 04.07.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-09-08 do dziś
3data złożenia 04.07.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-09-08 do dziś
4data złożenia 25.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-08 do dziś
5data złożenia 16.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
6data złożenia 17.07.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-17 do dziś
7data złożenia 15.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-15 do dziś
8data złożenia 15.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-15 do dziś
9data złożenia 29.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 02.01.2013 DO 31.12.20132014-10-13 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-09-08 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-09-08 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-08 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-17 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-23 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-15 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-15 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-17 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-15 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-15 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
1
1. Informacja o ogłoszeniu upadłościorgan SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA - ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE nr VIII GU 535/15 data 08.09.20162016-09-27 do dziś
3. Określenie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowegoUPADŁOŚĆ OBEJMUJĄCA LIKWIDACJĘ MAJĄTKU DŁUŻNIKA2016-09-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane syndyka
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIEL2016-09-27 do dziś
2. ImionaTOMASZ2016-09-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-27 do dziś
Podrubryka 2
Dane osoby powołanej w toku postępowania upadłościowego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów