ASSETS BIURO RACHUNKOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-25 godz. 15:57:14
Numer KRS: 0000446082
Numer REGON: 146463149
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-12-31
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2018-07-07
Sygnatura akt[RDF/328184/18/90]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-12-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASSETS BIURO RACHUNKOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-12-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-12-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2012-12-31 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica CONRADA nr domu 30 nr lokalu 1 kod pocztowy 01-922 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2012-12-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki129.12.20122012-12-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-12-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-12-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUC2012-12-31 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA BRONISŁAWA2012-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-12-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁOTYCH2012-12-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-12-31 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUC2012-12-31 do dziś
2. ImionaTOMASZ2012-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-12-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁOTYCH2012-12-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-12-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2012-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-12-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2012-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUC2012-12-31 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA BRONISŁAWA2012-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-12-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-12-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-12-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUC2012-12-31 do dziś
2. ImionaTOMASZ2012-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-12-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2012-12-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2012-12-31 do dziś
285 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.07.2015 okres OD 31.12.2012 DO 31.12.20132015-11-12 do dziś
2data złożenia 11.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-12 do dziś
3data złożenia 10.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-03 do dziś
4data złożenia 17.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-30 do dziś
5data złożenia 07.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 31.12.2012 DO 31.12.20132015-11-12 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-12 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-03 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-30 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 31.12.2012 DO 31.12.20132015-11-12 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-12 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów