„BONAR” BOŻENA I ROBERT GRZYBOWSCY SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000445990
Numer REGON: 146468566
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-12-31
Ostatni wpis Nr wpisu3Data dokonania wpisu2019-01-24
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/1857/19/319]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2012-12-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BONAR” BOŻENA I ROBERT GRZYBOWSCY SPÓŁKA JAWNA2012-12-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-12-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat SOCHACZEWSKI gmina MŁODZIESZYN miejscowość JULIOPOL2012-12-31 do dziś
2. Adresmiejscowość JULIOPOL nr domu 47 kod pocztowy 96-512 poczta MŁODZIESZYN kraj POLSKA 2012-12-31 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBONAR77@VP.PL2012-12-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA Z 15.11.2012 R. UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW O ZMIANIE UMOWY Z 13.12.2012 R., ZMIENIONE PAR 2, PAR. 3, PAR 7 I PAR. 212012-12-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-12-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZYBOWSKA2012-12-31 do dziś
2. ImionaBOŻENA IWONA2012-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-12-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2012-12-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2012-12-31 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2012-12-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-12-31 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZYBOWSKI2012-12-31 do dziś
2. ImionaROBERT MARCIN2012-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-12-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2012-12-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2012-12-31 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2012-12-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-12-31 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2012-12-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE2012-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZYBOWSKA2012-12-31 do dziś
2. ImionaBOŻENA IWONA2012-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-12-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZYBOWSKI2012-12-31 do dziś
2. ImionaROBERT MARCIN2012-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2012-12-31 do dziś
252 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2012-12-31 do dziś
343 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-12-31 do dziś
443 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2012-12-31 do dziś
543 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2012-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-08-07 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132019-01-24 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.01.20142019-01-24 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-01-24 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-24 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-01-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów