STONE ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000445906
Numer REGON: 022047527
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-12-28
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2022-08-17
Sygnatura akt[ZG.VIII NS-REJ.KRS/7543/22/497]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-12-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaSTONE ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-10-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-12-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-12-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat ZIELONA GÓRA gmina ZIELONA GÓRA miejscowość ZIELONA GÓRA2021-10-05 do dziś
2. Adresmiejscowość ZIELONA GÓRA ulica UL. JĘDRZYCHOWSKA nr domu 20D kod pocztowy 65-385 poczta ZIELONA GÓRA kraj POLSKA 2021-10-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuSTONE ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W DŁUGOŁĘCE2022-08-17 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAWSKI gmina DŁUGOŁĘKA miejscowość DŁUGOŁĘKA2022-08-17 do dziś
3. Adresmiejscowość DŁUGOŁĘKA ulica UL. WROCŁAWSKA nr domu 33D kod pocztowy 55-095 poczta DŁUGOŁĘKA kraj POLSKA 2022-08-17 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki127.11.2012 R., REPERTORIUM A NR 3576/2012, NOTARIUSZ ANNA KORTA - SZAREK, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY PLACU POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 1/4.2012-12-28 do dziś
216.09.2013R., REPERTORIUM A NR 2987/2013, NOTARIUSZ ANNA KORTA - SZAREK, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 1/4 - ZMIENIONO § 2 I 4 UMOWY.2013-10-28 do dziś
328.10.2020 R., REP. A NR 5115/2020, NOTARIUSZ MAŁGORZATA SZYSZKO, KANCELARIA NOTARIALNA SZYSZKO TEKIELI SPÓŁKA PARTNERSKA WE WROCŁAWIU, ZMIENIONO §2, §4 I §8 UST. 3 UMOWY SPÓŁKI2021-10-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-12-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-12-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWÓJCIK2022-05-18 do dziś
2. ImionaFILIP2022-05-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-05-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ2022-05-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2022-05-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2012-12-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-12-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO2012-12-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWÓJCIK2022-05-18 do dziś
2. ImionaFILIP2022-05-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-05-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-05-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-05-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy142 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2020-09-23 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2021-10-05 do dziś
243 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2021-10-05 do dziś
345 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2021-10-05 do dziś
449 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2021-10-05 do dziś
577 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2021-10-05 do dziś
652 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2021-10-05 do dziś
777 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2021-10-05 do dziś
845 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2021-10-05 do dziś
933 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2021-10-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 24.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-27 do dziś
2data złożenia 26.01.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-01-29 do dziś
3data złożenia 31.12.2015 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-02-05 do dziś
4data złożenia 30.01.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-02-15 do dziś
5data złożenia 12.02.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-02-21 do dziś
6data złożenia 18.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-18 do dziś
7data złożenia 24.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-24 do dziś
8data złożenia 27.01.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-01-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-27 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-01-29 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-02-05 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-02-15 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-02-21 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-18 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-24 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-01-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-27 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-01-29 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-02-05 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-02-15 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-02-21 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-18 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-24 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-01-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów