LA-SAD TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-11 godz. 00:56:21
Numer KRS: 0000445883
Numer REGON: 146467934
Numer NIP: 7972051081
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-12-28
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2022-10-13
Sygnatura akt[RDF/444201/22/584]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-12-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLA-SAD TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-12-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-12-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-12-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat GRÓJECKI gmina BŁĘDÓW miejscowość BORZĘCIN2012-12-28 do dziś
2. Adresmiejscowość BORZĘCIN nr domu 15 kod pocztowy 05-620 poczta BŁĘDÓW kraj POLSKA 2012-12-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki105.12.2012 R. NOTARIUSZ - BEATA BRZEŻAŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W RAWIE MAZOWIECKIEJ, REPERTORIUM A NR 3065/2012.2012-12-28 do dziś
2AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 24.11.2020 R. REP. A NR 2948/2020 SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA BEATĘ BRZEŻAŃSKĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ W RAWIE MAZOWIECKIEKJ ZMIENIONO § 8 UST. 1 ORAZ §9 POPRZEZ DODANIE UST. 2, UST.3, UST.4 ORAZ UST. 5 UMOWY SPÓŁKI.2021-05-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-12-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-12-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLACHOWICZ2021-05-21 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2021-05-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100000,00 ZŁOTYCH2021-05-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-05-21 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTĘPNIAK2021-05-21 do dziś
2. ImionaJACEK2021-05-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100000,00 ZŁOTYCH2021-05-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-05-21 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLACHOWICZ2021-05-21 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2021-05-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100000,00 ZŁOTYCH2021-05-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-05-21 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLACHOWICZ2021-05-21 do dziś
2. ImionaANETA MONIKA2021-05-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100000,00 ZŁOTYCH2021-05-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-05-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego410000,00 ZŁ2021-05-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-12-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPOŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2012-12-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLACHOWICZ2021-05-21 do dziś
2. ImionaANETA MONIKA2021-05-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-05-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-05-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLACHOWICZ2012-12-28 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2012-12-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-12-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-12-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-12-28 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaLACHOWICZ2012-12-28 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2012-12-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-12-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2012-12-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-12-28 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTĘPNIAK2012-12-28 do dziś
2. ImionaJACEK2012-12-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-12-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2012-12-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-12-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 61 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ2012-12-28 do dziś
246 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT2012-12-28 do dziś
346 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2012-12-28 do dziś
446 61 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2012-12-28 do dziś
546 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2012-12-28 do dziś
646 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2012-12-28 do dziś
746 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2012-12-28 do dziś
847 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-12-28 do dziś
947 76 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-12-28 do dziś
1047 81 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2012-12-28 do dziś
1149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2012-12-28 do dziś
1201 63 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH2012-12-28 do dziś
1352 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2012-12-28 do dziś
1455 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE2012-12-28 do dziś
1577 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2012-12-28 do dziś
1677 31 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH2012-12-28 do dziś
1782 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2012-12-28 do dziś
1885 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-12-28 do dziś
1910 32 Z PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW2012-12-28 do dziś
2010 39 Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW2012-12-28 do dziś
2116 24 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH2012-12-28 do dziś
2217 21 Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY2012-12-28 do dziś
2322 22 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH2012-12-28 do dziś
2446 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW2012-12-28 do dziś
2546 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH2012-12-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 21.11.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-06 do dziś
2data złożenia 21.11.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-12-06 do dziś
3data złożenia 21.11.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-12-06 do dziś
4data złożenia 21.11.2017 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-12-06 do dziś
5data złożenia 28.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
6data złożenia 01.07.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-01 do dziś
7data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
8data złożenia 14.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
9data złożenia 13.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-06 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-12-06 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-12-06 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-12-06 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-01 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-06 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-12-06 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-12-06 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-12-06 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-01 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów