EWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-23 godz. 17:02:37
Numer KRS: 0000445859
Numer REGON: 081103004
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-01-03
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2021-05-11
Sygnatura akt[RDF/290940/21/286]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-01-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-01-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-01-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-01-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat M. GORZÓW WIELKOPOLSKI gmina M. GORZÓW WIELKOPOLSKI miejscowość GORZÓW WIELKOPOLSKI2013-01-03 do dziś
2. Adresmiejscowość GORZÓW WIELKOPOLSKI ulica KOSYNIERÓW GDYŃSKICH nr domu 44 kod pocztowy 66-400 poczta GORZÓW WIELKOPOLSKI kraj POLSKA 2013-01-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki121.11.2012 R. - NOTARIUSZ ANNA SULSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM, REPERTORIUM A, NR 13476/2012 - AKT ZAŁOŻYCIELSKI.2013-01-03 do dziś
230.04.2013 R., ASESOR NOTARIALNY ANNA MARIA ORLIK, ZASTĘPCA NOTARIUSZA ANNY SULSKIEJ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W GORZOWIE WLKP., REPERTORIUM A, NR 5121/2013 - ZMIANA TREŚCI § 7, - W § 8 DODANO PKT IV.2013-05-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-01-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-01-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAŁAMAGA2013-05-24 do dziś
2. ImionaKATARZYNA MONIKA2013-05-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-05-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały8200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 410.000,00 ZŁ2013-07-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2013-07-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego410000,00 ZŁ2013-05-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport110000,00 ZŁ2013-01-03 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-01-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2013-01-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAŁAMAGA2013-10-21 do dziś
2. ImionaZDZISŁAW JAN2013-10-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-10-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2013-10-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-10-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2013-01-03 do dziś
274 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-01-03 do dziś
368 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2013-01-03 do dziś
468 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2013-01-03 do dziś
581 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2013-01-03 do dziś
668 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2013-01-03 do dziś
777 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2013-01-03 do dziś
882 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-01-03 do dziś
963 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-01-03 do dziś
1068 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-08-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.07.2013 okres 21.11.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-05 do dziś
2data złożenia 21.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-22 do dziś
3data złożenia 16.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-12 do dziś
4data złożenia 28.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-08 do dziś
5data złożenia 21.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-28 do dziś
6data złożenia 06.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
7data złożenia 13.03.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-13 do dziś
8data złożenia 11.05.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-05-11 do dziś
9data złożenia 11.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego121.11.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-05 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-22 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-12 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-08 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-28 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-13 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-05-11 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu121.11.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-05 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-22 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-12 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-08 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-28 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-13 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-05-11 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów