CTSL ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000445803
Numer REGON: 061460151
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-12-28
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2022-06-27
Sygnatura akt[RDF/394417/22/799]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-12-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCTSL ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI2019-03-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-12-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-12-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat HRUBIESZOWSKI gmina HRUBIESZÓW miejscowość HRUBIESZÓW2012-12-28 do dziś
2. Adresmiejscowość HRUBIESZÓW ulica NOWA nr domu 100 kod pocztowy 22-500 poczta HRUBIESZÓW kraj POLSKA 2012-12-28 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@CTSLENERGIA.PL2012-12-28 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.CTSLENERGIA.PL2012-12-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki118.09.2012 R. NOTARIUSZ MAŁGORZATA PODGAJNA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W BIŁGORAJU PRZY ULICY LUBELSKIEJ 7, 23-400 BIŁGORAJ, REP. A NR 4617/2012.2012-12-28 do dziś
212.04.2013 R. NOTARIUSZ MAŁGORZATA PODGAJNA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W BIŁGORAJU PRZY ULICY LUBELSKIEJ 7, 23-400 BIŁGORAJ, REP. A NR 1751/2013 - ZMIENIONO § 7.7, § 8.2013-10-03 do dziś
330.12.2013 R. NOTARIUSZ WOJCIECH DOMARADZKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KRAKOWIE PRZY UL. TOPOLOWEJ 52/6, 31-506 KRAKÓW, REPERTORIUM A NR 8889/2013 - ZMIENIONO PAR. 7 USTĘP 1, PAR. 8 UMOWY SPÓŁKI2014-02-24 do dziś
429.3.2016 R. - NOTARIUSZ JACEK ŁACIŃSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ W HRUBIESZOWIE, REP A NR 1062/2016, ZMIANA: § 8, § 12, § 16, PKT VI § 17, § 18, § 19, § 20, § 21, § 22, § 23, § 24, PKT VII, § 25, § 26, § 28, PKT VIII, § 29, § 30, § 31, USUNIĘTO: PKT IX, § 32, § 33, § 34, § 35.2016-05-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-12-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-12-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTONDOS2012-12-28 do dziś
2. ImionaSTANISŁAWA2012-12-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-12-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały39 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 195.000,00 ZŁOTYCH2018-12-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-12-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTONDOS2018-12-27 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2018-12-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-12-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1 UDZIAŁ O WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH2018-12-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-12-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego200000,00 ZŁ2014-02-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport130000,00 ZŁ2012-12-28 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-12-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1.DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU I CZŁONKA ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO PREZESA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. 2.JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNNIONY JEST PREZES ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU.2012-12-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTONDOS2016-08-29 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2016-08-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-08-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-08-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2012-12-28 do dziś
249 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2012-12-28 do dziś
352 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2012-12-28 do dziś
446 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2012-12-28 do dziś
546 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2012-12-28 do dziś
646 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH2012-12-28 do dziś
746 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2012-12-28 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2012-12-28 do dziś
947 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2012-12-28 do dziś
1052 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2016-05-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.05.2014 okres OD 01.10.2012 DO 31.12.20132014-07-31 do dziś
2data złożenia 13.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-15 do dziś
3data złożenia 12.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-31 do dziś
4data złożenia 29.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-23 do dziś
5data złożenia 09.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
6data złożenia 08.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-08 do dziś
7data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2019 DO 06.03.20192019-07-12 do dziś
8data złożenia 28.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
9data złożenia 27.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.10.2012 DO 31.12.20132014-07-31 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-15 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-31 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-23 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.10.2012 DO 31.12.20132014-07-31 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-15 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-31 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-23 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
1
1. Informacja o ogłoszeniu upadłościorgan SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU nr IX GU 558/18 data 07.03.20192019-03-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane syndyka
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAWROŃSKI2019-03-28 do dziś
2. ImionaDARIUSZ ANDRZEJ2019-03-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-28 do dziś
Podrubryka 2
Dane osoby powołanej w toku postępowania upadłościowego
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów