PATMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-22 godz. 12:01:12
Numer KRS: 0000445773
Numer REGON: 122744460
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-12-27
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2020-04-16
Sygnatura akt[RDF/197290/20/838]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-12-27 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 122744460 NIP 67930875932013-01-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaPATMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-01-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-12-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-12-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ZGIERSKI gmina ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI miejscowość RĄBIEŃ2013-01-28 do dziś
2. Adresmiejscowość RĄBIEŃ ulica MOKRA nr domu 5/7 kod pocztowy 95-070 poczta ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI kraj POLSKA 2014-08-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki127.12.2012 R.2012-12-27 do dziś
218.01.2013 R., REPERTORIUM A NR 721/2013, NOTARIUSZ TADEUSZ SZELIGA, ZMIENIONO § 2, § 3.2013-01-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-12-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-12-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRABOWSKI2013-01-28 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2013-01-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-01-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2013-01-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-01-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIESAGA2013-01-28 do dziś
2. ImionaANNA AGNIESZKA2013-01-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-01-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2013-01-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-01-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2012-12-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-12-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2012-12-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIESAGA2013-01-28 do dziś
2. ImionaANNA AGNIESZKA2013-01-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-01-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-08-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-01-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ2012-12-27 do dziś
224 PRODUKCJA METALI2012-12-27 do dziś
327 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2012-12-27 do dziś
426 PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2012-12-27 do dziś
531 PRODUKCJA MEBLI2012-12-27 do dziś
611 PRODUKCJA NAPOJÓW2012-12-27 do dziś
733 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2012-12-27 do dziś
830 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO2012-12-27 do dziś
914 PRODUKCJA ODZIEŻY2012-12-27 do dziś
1016 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2012-12-27 do dziś
1120 PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH2012-12-27 do dziś
1203 RYBACTWO2012-12-27 do dziś
1317 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU2012-12-27 do dziś
1418 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2012-12-27 do dziś
1513 PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2012-12-27 do dziś
1610 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2012-12-27 do dziś
1719 WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU I PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ2012-12-27 do dziś
1829 PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2012-12-27 do dziś
1932 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW2012-12-27 do dziś
2023 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH2012-12-27 do dziś
2128 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-12-27 do dziś
2225 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2012-12-27 do dziś
2302 LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA2012-12-27 do dziś
2412 PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH2012-12-27 do dziś
2522 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH2012-12-27 do dziś
2615 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH2012-12-27 do dziś
2735 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2012-12-27 do dziś
2839 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2012-12-27 do dziś
2936 POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY2012-12-27 do dziś
3037 ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW2012-12-27 do dziś
3138 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW2012-12-27 do dziś
3243 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2012-12-27 do dziś
3341 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2012-12-27 do dziś
3409 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE2012-12-27 do dziś
3542 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2012-12-27 do dziś
3646 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2012-12-27 do dziś
3745 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2012-12-27 do dziś
3847 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2012-12-27 do dziś
3949 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2012-12-27 do dziś
4052 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2012-12-27 do dziś
4151 TRANSPORT LOTNICZY2012-12-27 do dziś
4253 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2012-12-27 do dziś
4350 TRANSPORT WODNY2012-12-27 do dziś
4455 ZAKWATEROWANIE2012-12-27 do dziś
4505 WYDOBYWANIE WĘGLA KAMIENNEGO I WĘGLA BRUNATNEGO (LIGNITU)2012-12-27 do dziś
4656 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2012-12-27 do dziś
4759 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2012-12-27 do dziś
4860 NADAWANIE PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH2012-12-27 do dziś
4961 TELEKOMUNIKACJA2012-12-27 do dziś
5058 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2012-12-27 do dziś
5162 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2012-12-27 do dziś
5263 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2012-12-27 do dziś
5368 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2012-12-27 do dziś
5471 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2012-12-27 do dziś
5569 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE2012-12-27 do dziś
5607 GÓRNICTWO RUD METALI2012-12-27 do dziś
5773 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2012-12-27 do dziś
5875 DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA2012-12-27 do dziś
5974 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2012-12-27 do dziś
6070 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2012-12-27 do dziś
6172 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2012-12-27 do dziś
6278 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2012-12-27 do dziś
6380 DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA2012-12-27 do dziś
6481 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2012-12-27 do dziś
6579 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE2012-12-27 do dziś
6682 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2012-12-27 do dziś
6708 POZOSTAŁEGÓRNICTWO I WYDOBYWANIE2012-12-27 do dziś
6877 WYNAJEM I DZIERŻAWA2012-12-27 do dziś
6985 EDUKACJA2012-12-27 do dziś
7086 OPIEKA ZDROWOTNA2012-12-27 do dziś
7188 POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA2012-12-27 do dziś
7287 POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM2012-12-27 do dziś
7393 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2012-12-27 do dziś
7490 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ2012-12-27 do dziś
7591 DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ2012-12-27 do dziś
7692 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI2012-12-27 do dziś
7795 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2012-12-27 do dziś
7806 GÓRNICTWO ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO2012-12-27 do dziś
7996 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2012-12-27 do dziś
8094 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH2012-12-27 do dziś
8198 GOSPODARSTWA DOMOWE PRODUKUJĄCE WYROBY I ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA WŁASNE POTRZEBY2012-12-27 do dziś
8297 GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW2012-12-27 do dziś
8321 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2012-12-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.03.2019 okres OD 27.12.2012 DO 31.12.20132019-03-05 do dziś
2data złożenia 05.03.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-03-05 do dziś
3data złożenia 05.03.2019 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-03-05 do dziś
4data złożenia 05.03.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.03.20172019-03-05 do dziś
5data złożenia 05.03.2019 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-03-05 do dziś
6data złożenia 16.04.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-04-16 do dziś
7data złożenia 16.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 27.12.2012 DO 31.12.20132019-03-05 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-03-05 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-03-05 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.03.20172019-03-05 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-03-05 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-04-16 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 27.12.2012 DO 31.12.20132019-03-05 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-03-05 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-03-05 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.03.20172019-03-05 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-03-05 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-04-16 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów