FINUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2024-04-15 godz. 14:14:06
Numer KRS: 0000445601
Numer REGON: 146472651
Numer NIP: 1132862006
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-12-28
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2023-07-20
Sygnatura akt[RDF/551414/23/339]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2012-12-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFINUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-06-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-12-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-12-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2023-06-26 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. PRZASNYSKA nr domu 6B kod pocztowy 01-756 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2023-06-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 23 LISTOPADA 2012 ROKU PRZED DOMINIKIEM PIOTROWSKIM, ASESOREM NOTARIALNYM, ZASTĘPCĄ MAGDALENY KOROBOWICZ, NOTARIUSZA W WARSZAWIE, REP. A NR 13428/2012 AKT NOTARIALNY Z DNIA 19 GRUDNIA 2012 ROKU PRZED BEATĄ OTKAŁĄ, NOTARIUSZEM W WARSZAWIE, REP. A NR 13902/2012 ZMIENIONO: § 42012-12-28 do dziś
230.12.2014 R., REP. A NR 11682/2014, NOTARIUSZ BEATA OTKAŁA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA §1 UST.1, §5 UST.2, §62015-04-13 do dziś
320.05.2020R., REP. A NR 4254/2020, NOTARIUSZ KATARZYNA TWOREK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: § 1 UST. 2 I 3, § 5 UST. 1, § 6 UST. 2 UMOWY SPÓŁKI2020-06-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-12-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGREŃ2012-12-28 do dziś
2. ImionaLESZEK ANDRZEJ2012-12-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-12-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2012-12-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2012-12-28 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2012-12-28 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-12-28 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2012-12-28 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej3600 ZŁ2012-12-28 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego3600 ZŁ2012-12-28 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2012-12-28 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego3600 ZŁ2012-12-28 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2012-12-28 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEWANDOWSKI2012-12-28 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2012-12-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-12-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2012-12-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2012-12-28 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2012-12-28 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-12-28 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2012-12-28 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej3600 ZŁ2012-12-28 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego3600 ZŁ2012-12-28 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2012-12-28 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego3600 ZŁ2012-12-28 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2012-12-28 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFINUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-06-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1428707742020-06-10 do dziś
4. Numer KRS0000381285 2020-06-10 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2020-06-10 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2012-12-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ, TJ. SPÓŁKA FINUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2020-06-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFINUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-06-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1428707742020-06-10 do dziś
4. Numer KRS0000381285 2020-06-10 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2012-12-28 do dziś
285 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-12-28 do dziś
364 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2012-12-28 do dziś
466 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2012-12-28 do dziś
566 21 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT2012-12-28 do dziś
666 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2012-12-28 do dziś
766 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2012-12-28 do dziś
864 91 Z LEASING FINANSOWY2012-12-28 do dziś
982 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-12-28 do dziś
1064 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2015-04-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.07.2014 okres OD 28.12.2012 DO 31.12.20132014-09-04 do dziś
2data złożenia 26.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-13 do dziś
3data złożenia 04.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
4data złożenia 05.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-02 do dziś
5data złożenia 10.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
6data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
7data złożenia 27.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-27 do dziś
8data złożenia 01.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
9data złożenia 12.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-12 do dziś
10data złożenia 15.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 28.12.2012 DO 31.12.20132014-09-04 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-13 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-02 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-27 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-12 do dziś
8OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów