BUSINESS TARGET GROUP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-04-22 godz. 13:27:08
Numer KRS: 0000445565
Numer REGON: 146471657
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-12-27
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2020-10-12
Sygnatura akt[RDF/257509/20/649]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-12-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUSINESS TARGET GROUP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-12-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-12-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-12-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2012-12-27 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH nr domu 85 nr lokalu 7 kod pocztowy 01-355 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2012-12-27 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBEATA@SADOWICZ.PL2012-12-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki119.11.2012, TERESA JAMRÓZ-WIŚNIEWSKA NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A NR 6727/20122012-12-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-12-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-12-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSĄDOWICZ2012-12-27 do dziś
2. ImionaBEATA KATARZYNA2012-12-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-12-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały98 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 98.000,00 ZŁOTYCH2012-12-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-12-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2012-12-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-12-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2012-12-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSĄDOWICZ2012-12-27 do dziś
2. ImionaBEATA KATARZYNA2012-12-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-12-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-12-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-12-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy163 12 DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2012-12-27 do dziś
263 9 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2012-12-27 do dziś
370 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2012-12-27 do dziś
470 21 STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2012-12-27 do dziś
573 1 REKLAMA2012-12-27 do dziś
673 12 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REPREZENTOWANIEM MEDIÓW2012-12-27 do dziś
773 2 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2012-12-27 do dziś
878 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2012-12-27 do dziś
978 2 DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2012-12-27 do dziś
1082 2 DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)2012-12-27 do dziś
1182 30 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2012-12-27 do dziś
1258 1 WYDAWANIE KSIĄŻEK I PERIODYKÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, Z WYŁĄCZENIEM W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2012-12-27 do dziś
1385 59 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-12-27 do dziś
1458 12 WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH)2012-12-27 do dziś
1558 13 WYDAWANIE GAZET2012-12-27 do dziś
1658 14 WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2012-12-27 do dziś
1758 19 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2012-12-27 do dziś
1859 11 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2012-12-27 do dziś
1959 12 DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI2012-12-27 do dziś
2059 13 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2012-12-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.07.2013 okres 19.11.2012 - 31.12.20122013-07-18 do dziś
2data złożenia 30.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-30 do dziś
3data złożenia 03.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-14 do dziś
4data złożenia 05.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-06 do dziś
5data złożenia 12.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-04 do dziś
6data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
7data złożenia 14.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
8data złożenia 12.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego119.11.2012 - 31.12.20122013-07-18 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-30 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-14 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-06 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-04 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu119.11.2012 - 31.12.20122013-07-18 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-30 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-14 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-06 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów