CORDIS TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000445524
Numer REGON: 122744690
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-12-21
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2022-07-15
Sygnatura akt[RDF/407268/22/782]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-12-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCORDIS TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-07-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-12-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-12-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat RADOMSZCZAŃSKI gmina RADOMSKO miejscowość RADOMSKO2018-01-04 do dziś
2. Adresmiejscowość RADOMSKO ulica UL. SUCHARSKIEGO nr domu 49 kod pocztowy 97-500 poczta RADOMSKO kraj POLSKA 2018-01-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120.12.2012 R.2012-12-21 do dziś
209.03.2015 R., REP. A NR 1366/2015, NOTARIUSZ ANNA PASZKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIANA: §2, §3, §4, §62015-04-01 do dziś
330.12.2015 R., REP. A 4450/2015, NOTARIUSZ JAROSŁAW TWARDOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, UL. ZACHODNIA 67 ZMIANA UMOWY SPÓŁKI - ZMIENIONO: § 5, § 6.2016-02-11 do dziś
409.11.2017 R., REP. A 3470/2017, NOTARIUSZ KONRAD KRZYSZTOF SKURA, KANCELARIA NOTARIALNA W RADOMSKU, PL. 3 MAJA 13 - UCHYLONO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI I NADANO JEJ NOWE BRZMIENIE.2018-01-04 do dziś
507.12.2018 R., REPERTORIUM A NR 6531/2018, NOTARIUSZ ŁUKASZ DRZAZGA, KANCELARIA NOTARIALNA W RADOMSKU - ZMIANA § 5 I § 6.2019-01-30 do dziś
604.06.2020 R., NOTARIUSZ ŁUKASZ DRZAZGA , KANCELARIA NOTARIALNA W RADOMSKU, REP. A 3306/2020, ZMIANA §2, §4, §14, §15 UMOWY SPÓŁKI2020-07-01 do dziś
731.08.2020 R., NOTARIUSZ ŁUKASZ DRZAZGA, KANCELARIA NOTARIALNA W RADOMSKU, REP. A NR 5590/2020 - ZMIENIONO § 4 UMOWY SPÓŁKI2020-10-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-12-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-12-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOBOSZ2021-03-10 do dziś
2. ImionaBARTŁOMIEJ SŁAWOMIR2021-03-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45.000,00 ZŁOTYCH2021-03-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2021-03-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego45000,00 ZŁ2019-01-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-12-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW RAZIE USTANOWIENIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU JAKO PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, W TYM DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I ROZPORZĄDZANIA PRAWEM DO KWOTY 30.000,00 (TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY) ZŁOTYCH UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE; POWYŻEJ NATOMIAST KWOTY 30.000,00 (TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY) ZŁOTYCH DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, W TYM DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I ROZPORZĄDZANIA PRAWEM, UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU- DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2020-07-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRASOŃ2022-06-03 do dziś
2. ImionaEDYTA MARTA2022-06-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-06-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-06-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoDOBOSZ2022-06-03 do dziś
2. ImionaBARTŁOMIEJ SŁAWOMIR2022-06-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-06-03 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA JEDNOOSOBOWA2022-06-03 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2020-07-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2020-07-01 do dziś
247 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-07-01 do dziś
347 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-07-01 do dziś
447 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-07-01 do dziś
552 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2020-07-01 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-07-01 do dziś
782 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2020-07-01 do dziś
882 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2020-07-01 do dziś
970 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2020-07-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.07.2014 okres OD 20.12.2012 DO 31.12.20132014-12-13 do dziś
2data złożenia 10.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-03 do dziś
3data złożenia 12.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-09 do dziś
4data złożenia 11.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-25 do dziś
5data złożenia 04.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
6data złożenia 30.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-30 do dziś
7data złożenia 10.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-10 do dziś
8data złożenia 28.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
9data złożenia 15.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 20.12.2012 DO 31.12.20132014-12-13 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-03 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-09 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-25 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-30 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-10 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 20.12.2012 DO 31.12.20132014-12-13 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-03 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów