„DOBRA AGRO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-17 godz. 10:56:31
Numer KRS: 0000445407
Numer REGON: 321220233
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-12-21
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2020-12-08
Sygnatura akt[SZ.XIII NS-REJ.KRS/21078/20/542]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-12-21 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 3212202332012-12-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„DOBRA AGRO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-12-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-12-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-12-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat ŁOBESKI gmina DOBRA miejscowość TUCZE2016-09-16 do dziś
2. Adresmiejscowość TUCZE nr domu 37A kod pocztowy 72-210 poczta DOBRA kraj POLSKA 2016-09-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 10 MAJA 2012 R., REP. A NR 3027/2012, NOTARIUSZ WALDEMAR CHWIAŁKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KOŁOBRZEGU2012-12-21 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 27 STYCZNIA 2016 R., REP. A NR 217/2016, NOTARIUSZ AGNIESZKA WOJTCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W STARGARDZIE - ZMIENIONO §2 UST.1 UMOWY SPÓŁKI2016-09-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-12-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-12-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMDS-AGRAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-12-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3305785002012-12-21 do dziś
4. Numer KRS0000140095 2012-12-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ2012-12-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2012-12-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2012-12-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-12-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEDNOOSOBOWY2012-12-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMÜSKENS2012-12-21 do dziś
2. ImionaJOHANNES SIMON JOSEPH2012-12-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-12-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-12-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBYSKOV2012-12-21 do dziś
2. ImionaHANS2012-12-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2012-12-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-12-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 11 Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU2020-12-08 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy101 13 Z UPRAWA WARZYW, WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ UPRAWA ROŚLIN KORZENIOWYCH I ROŚLIN BULWIASTYCH2020-12-08 do dziś
201 63 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH2020-12-08 do dziś
310 91 Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH2020-12-08 do dziś
410 92 Z PRODUKCJA GOTOWEJ KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH2020-12-08 do dziś
546 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT2020-12-08 do dziś
646 22 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN2020-12-08 do dziś
746 23 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT2020-12-08 do dziś
846 24 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SKÓR2020-12-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.03.2018 okres OD 09.05.2012 DO 30.06.20132018-05-09 do dziś
2data złożenia 08.03.2018 okres OD 01.07.2013 DO 30.06.20142018-05-09 do dziś
3data złożenia 08.03.2018 okres OD 01.07.2014 DO 30.06.20152018-05-09 do dziś
4data złożenia 08.03.2018 okres OD 01.07.2015 DO 30.06.20162018-05-09 do dziś
5data złożenia 21.05.2019 okres OD 01.07.2016 DO 30.06.20172019-05-29 do dziś
6data złożenia 23.05.2019 okres OD 01.07.2017 DO 30.06.20182019-05-29 do dziś
7data złożenia 12.10.2020 okres OD 01.07.2018 DO 30.06.20192020-10-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 09.05.2012 DO 30.06.20132018-05-09 do dziś
2OD 01.07.2013 DO 30.06.20142018-05-09 do dziś
3OD 01.07.2014 DO 30.06.20152018-05-09 do dziś
4OD 01.07.2015 DO 30.06.20162018-05-09 do dziś
5OD 01.07.2016 DO 30.06.20172019-05-29 do dziś
6OD 01.07.2017 DO 30.06.20182019-05-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 09.05.2012 DO 30.06.20132018-05-09 do dziś
2OD 01.07.2013 DO 30.06.20142018-05-09 do dziś
3OD 01.07.2014 DO 30.06.20152018-05-09 do dziś
4OD 01.07.2015 DO 30.06.20162018-05-09 do dziś
5OD 01.07.2016 DO 30.06.20172019-05-29 do dziś
6OD 01.07.2017 DO 30.06.20182019-05-29 do dziś
7OD 01.07.2018 DO 30.06.20192020-10-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów