ENERGIA LUBELSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-10 godz. 17:09:44
Numer KRS: 0000445356
Numer REGON: 061503587
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-12-20
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2022-06-23
Sygnatura akt[RDF/392776/22/689]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-12-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENERGIA LUBELSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-12-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-12-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-12-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBLIN gmina LUBLIN miejscowość LUBLIN2017-02-20 do dziś
2. Adresmiejscowość LUBLIN ulica UL. PROSTA nr domu 19 nr lokalu 3 kod pocztowy 20-135 poczta LUBLIN kraj POLSKA 2017-02-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1DATA SPORZĄDZENIA AKTU 30 MAJA 2012 R., KANCELARIA NOTARIALNA DR ROBERTA FRONC, 20-066 LUBLIN, UL. SPOKOJNA 17/15, REPERTORIUM A NR 1789/20122012-12-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-12-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-12-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAJKA2012-12-20 do dziś
2. ImionaMARTA2012-12-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-12-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000,00 ZŁ (TRZY TYSIĄCE ZŁOTYCH)2012-12-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-12-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPKE POMORZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-12-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2219784532017-12-13 do dziś
4. Numer KRS0000482765 2017-12-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3000,00ZŁ.2017-12-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-12-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego6000,00 ZŁ2012-12-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-12-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD REPREZENTUJE SPÓŁKĘ NA ZEWNĄTRZ ORAZ PODEJMUJE DECYZJE WE WSZYSTKICH SPRAWACH, KTÓRE NIE ZOSTAŁY ZASTRZEŻONE DO KOMPETENCJI INNYCH ORGANÓW SPÓŁKI. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU (REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA)2012-12-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAJKA2022-04-28 do dziś
2. ImionaPAWEŁ MARCIN2022-04-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-04-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-04-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-04-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2012-12-20 do dziś
270 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2012-12-20 do dziś
371 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2012-12-20 do dziś
472 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2012-12-20 do dziś
574 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-12-20 do dziś
682 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-12-20 do dziś
735 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2017-02-20 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy162 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2017-02-20 do dziś
268 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2017-02-20 do dziś
364 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2022-04-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.01.2017 okres OD 20.12.2012 DO 31.12.20132017-02-20 do dziś
2data złożenia 10.01.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-02-20 do dziś
3data złożenia 10.01.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-20 do dziś
4data złożenia 30.11.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-13 do dziś
5data złożenia 31.07.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-31 do dziś
6data złożenia 26.01.2021 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-01-26 do dziś
7data złożenia 26.01.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-26 do dziś
8data złożenia 23.06.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 20.12.2012 DO 31.12.20132017-02-20 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-02-20 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-20 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-13 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-31 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-01-26 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-26 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 20.12.2012 DO 31.12.20132017-02-20 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-02-20 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-20 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-13 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-31 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów