ART4HOME DEVELOPMENT AGAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-21 godz. 11:54:12
Numer KRS: 0000445315
Numer REGON: 146157659
Numer NIP: 5311689236
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-12-20
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2021-10-03
Sygnatura akt[RDF/341103/21/832]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-12-20 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 1461576592012-12-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaART4HOME DEVELOPMENT AGAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-12-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-12-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-12-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat NOWODWORSKI gmina CZOSNÓW miejscowość ŁOMNA2012-12-20 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁOMNA ulica KOCHANOWSKIEGO nr domu 168 kod pocztowy 05-152 poczta CZOSNÓW kraj POLSKA 2012-12-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki123-05-2012 R. NOTARIUSZ MAŁGORZATA NOWOSIELSKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE REP. A 3947/20122012-12-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-12-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-12-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATUSZEWSKI2014-01-07 do dziś
2. ImionaJAN2014-01-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-01-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁOTYCH.2014-01-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-01-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATUSZEWSKI2019-07-03 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ BERNARD2019-07-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2019-07-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-07-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2012-12-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-12-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY Z PROKURENTEM2012-12-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATUSZEWSKI2014-10-22 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ BERNARD2014-10-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPRTEZES2014-10-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-10-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2012-12-20 do dziś
243 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2012-12-20 do dziś
343 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-12-20 do dziś
443 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2012-12-20 do dziś
568 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2012-12-20 do dziś
677 3 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH2012-12-20 do dziś
782 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ2012-12-20 do dziś
841 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2012-12-20 do dziś
942 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-12-20 do dziś
1041 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-12-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.10.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-22 do dziś
2data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-04 do dziś
3data złożenia 12.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
4data złożenia 11.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-01 do dziś
5data złożenia 18.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-18 do dziś
6data złożenia 31.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-31 do dziś
7data złożenia 28.11.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-28 do dziś
8data złożenia 03.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-22 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-04 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-01 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-18 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-31 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-28 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-22 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-04 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-01 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-18 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-31 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów