DO-MUR STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-05-13 godz. 11:04:37
Numer KRS: 0000445295
Numer REGON: 146456089
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-12-20
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2020-10-19
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/34924/20/462]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2012-12-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDO-MUR STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2012-12-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-12-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-12-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2018-01-18 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. CHEŁMŻYŃSKA nr domu 211 kod pocztowy 04-458 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-10-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki114.11.2012 R. - UMOWA SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ, REPERTORIUM A NR 5120/2012, NOTARIUSZ ROBERT DOR W KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY UL. NOWY ŚWIAT 53 W WARSZAWIE; 10.12.2012 R. - ZMIANA PAR. 2 UMOWY SPÓŁKI, REPERTORIUM A NR 5724/2012, NOTARIUSZ ROBERT DOR W KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY UL. NOWY ŚWIAT 53 W WARSZAWIE.2012-12-20 do dziś
228.02.2013R. REPERTORIUM A NR 1352/2013 PRZED NOTARIUSZEM PATRYCJĄ WĄSOWSKĄ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA PAR.8 UST.2, PAR.9 I PAR.13 UST.1 UMOWY.2013-06-25 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 26.03.2013R. REPERTORIUM A NR 1995/2013R. PRZED NOTARIUSZEM PATRYCJĄ WĄSOWSKĄ ZMIENIONY AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 23.05.2013R. REPERTORIUM A NR 3463/2013 PRZED NOTARIUSZEM PATRYCJĄ WĄSOWSKĄ KANCELARIA NOTARIALNA - ZMIANA PAR. 9 UMOWY.2013-07-04 do dziś
427.11.2017 R., REP. A NR 605/2017, NOTARIUSZ KAROL SZYRMA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE. ZMIANA § 3 UMOWY SPÓŁKI.2018-01-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-12-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSIECKA2012-12-20 do dziś
2. ImionaANETA LIDIA2012-12-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-12-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2012-12-20 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-12-20 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2012-12-20 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej20000 ZŁ2012-12-20 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego48500 ZŁ2012-12-20 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2012-12-20 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego48500 ZŁ2012-12-20 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2012-12-20 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDO-MUR STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-12-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1463577892012-12-20 do dziś
4. Numer KRS0000437459 2012-12-20 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2012-12-20 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDO-MUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-06-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1409087162013-06-25 do dziś
4. Numer KRS0000276277 2013-06-25 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2013-06-25 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej20.000 ZŁ2013-07-04 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2.064.453, 91 ZŁ2013-07-04 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2013-07-04 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego446.364, 832013-06-25 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2013-06-25 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego1.618.089, 08 ZŁ2013-07-04 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2013-07-04 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2012-12-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST WSPÓLNIK DO-MUR STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI DO-MUR STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JEST PREZES ZARZĄD - ROBERT OSIECKI2012-12-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDO-MUR STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-12-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1463577892012-12-20 do dziś
4. Numer KRS0000437459 2012-12-20 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2012-12-20 do dziś
246 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2012-12-20 do dziś
346 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2012-12-20 do dziś
447 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-12-20 do dziś
549 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2012-12-20 do dziś
616 24 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH2012-12-20 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2012-12-20 do dziś
841 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2012-12-20 do dziś
977 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2012-12-20 do dziś
1046 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2020-10-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 24.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-27 do dziś
2data złożenia 10.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-27 do dziś
3data złożenia 20.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-04 do dziś
4data złożenia 18.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-23 do dziś
5data złożenia 28.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-28 do dziś
6data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-27 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-27 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-04 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-23 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów