GSBK BIURO KONSTRUKCYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000445273
Numer REGON: 357076587
Numer NIP: 6762127417
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-01-02
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2022-11-17
Sygnatura akt[RDF/458283/22/731]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2013-01-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGSBK BIURO KONSTRUKCYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2013-01-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-01-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-01-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2016-10-04 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. KRÓLOWEJ JADWIGI nr domu 192A kod pocztowy 30-212 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2016-10-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ ZAWARTA DNIA 20.11.2012 R. W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO PRZED NOTARIUSZEM JOANNĄ DŁOGOPOLSKĄ-PLISZKA, KANCELARIA NOTARIALNA JOANNA DŁOGOPOLSKA-PLISZKA, JAKUB BIERNAT SPÓŁKA CYWILNA, 31-009 KRAKÓW, UL. SZEWSKA 22, REP. A NR 4813/20122013-01-02 do dziś
207.02.2013 R. NOTARIUSZ JOANNA DŁUGOPOLSKA - PLISZKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, DODANO: W § 5 W UST. 1 DODANO PPKT 1.19, 1.20 I 1.21.2013-03-05 do dziś
330.12.2021, REP. A NR 5962/2021, NOTARIUSZ MARTA SZYBKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE. ZMIANA PAR. 1, PAR. 6 UST 3 I 4, PAR. 7, PAR. 11 UST 1, PAR. 11 UST 4, PAR. 12. USUNIĘTO PAR. 6 UST 5-7.2022-03-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-01-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2013-01-02 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA WSPÓLNIKÓW BIURO KONSTRUKCYJNE S.C. SZEFER, GRABACKA, RUCHAŁA, ZDEB, GSBK BIURO KONSTRUKCYJNE SP. Z O.O. Z DNIA 20.11.2012 R. O PRZEKSZTAŁCENIU BIURO KONTRUKCYJNE SC. SZEFER, GRABACKA, RUCHAŁA, ZDEB, GSBK BIURO KONSTRUKCYJNE SP. Z O.O. W GSBK BIURO KONSTRUKCYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ZAPROTOKOŁOWANA W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO, REP. A NR 4810/2012 PRZEZ NOTARIUSZA JOANNĘ DŁUGOPOLSKĄ-PLISZKA.2013-01-02 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaBIURO KONSTRUKCYJNE S. C. SZEFER, GRABACKA, RUCHAŁA, ZDEB, GSBK BIURO KONSTRUKCYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.2013-01-02 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2013-01-02 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrPREZYDENT MIASTA KRAKOWA, SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE WYDZIAŁ XI GOSPODARCZY KRS2013-01-02 do dziś
5. Numer REGON3570765872013-01-02 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGSBK BIURO KONSTRUKCYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-01-02 do dziś
4. Numer KRS0000436338 2013-01-02 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2013-01-02 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGSBK S SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-03-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON5211625642022-03-03 do dziś
4. Numer KRS0000950866 2022-03-03 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2022-03-03 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2000 ZŁ2022-03-03 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2000 ZŁ2022-03-03 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2022-03-03 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego2000 ZŁ2022-03-03 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2022-03-03 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2013-01-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ WEDŁUG ZASAD REPREZENTACJI WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY SPÓŁKI BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE: PREZES ZARZĄDU -MARIUSZ STEFAN SZEFER, WICEPREZES ZARZĄDU - MAGDALENA MARIA GRABACKA-KILARSKA, WICEPREZES ZARZĄDU - PRZEMYSŁAW TOMASZ RUCHAŁA, WICEPREZES ZARZĄDU - JAROSŁAW TADEUSZ ZDEB.2013-01-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGSBK BIURO KONSTRUKCYJNESPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-01-02 do dziś
4. Numer KRS0000436338 2013-01-02 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2013-01-02 do dziś
271 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2013-01-02 do dziś
371 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2013-01-02 do dziś
474 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2013-01-02 do dziś
574 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-01-02 do dziś
647 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-01-02 do dziś
758 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2013-01-02 do dziś
862 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2013-01-02 do dziś
977 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2013-03-05 do dziś
1041 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2016-10-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-08 do dziś
2data złożenia 30.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-30 do dziś
3data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-27 do dziś
4data złożenia 13.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-04 do dziś
5data złożenia 27.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-27 do dziś
6data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
7data złożenia 29.12.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-29 do dziś
8data złożenia 06.05.2022 okres OD 01.01.2020 DO 30.04.20212022-05-06 do dziś
9data złożenia 17.11.2022 okres OD 01.05.2021 DO 31.12.20212022-11-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-08 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-30 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-27 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-04 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-27 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-29 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 30.04.20212022-05-06 do dziś
9OD 01.05.2021 DO 31.12.20212022-11-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów