CUKIERNIA PAWŁOWSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000445128
Numer REGON: 146465496
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-12-20
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2022-07-04
Sygnatura akt[RDF/400353/22/291]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-12-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCUKIERNIA PAWŁOWSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-12-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-12-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-12-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2012-12-20 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ZAMIANY nr domu 15 nr lokalu 19 kod pocztowy 02-786 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2012-12-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126 PAŹDZIERNIKA 2012 R., NOTARIUSZ WIESŁAW GRABAREK, KANCELARIA NOTARIALNA W SOCHACZEWIE, UL. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO NR 1 B, REP. A NR 12055/20122012-12-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-12-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-12-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWŁOWSKA2012-12-20 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAWA JADWIGA2012-12-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-12-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁOTYCH2012-12-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-12-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGNIADEK2012-12-20 do dziś
2. ImionaŁUCJA2012-12-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-12-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁOTYCH2012-12-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-12-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2012-12-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-12-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, A TAKŻE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W JEJ IMIENIU UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2012-12-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGNIADEK2012-12-20 do dziś
2. ImionaŁUCJA2012-12-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-12-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-12-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-12-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoPAWŁOWSKA2012-12-20 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAWA JADWIGA2012-12-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-12-20 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2012-12-20 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2012-12-20 do dziś
246 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2012-12-20 do dziś
347 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2012-12-20 do dziś
456 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2012-12-20 do dziś
577 WYNAJEM I DZIERŻAWA2012-12-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.09.2014 okres OD 26.10.2012 DO 31.12.20132014-09-29 do dziś
2data złożenia 22.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-01 do dziś
3data złożenia 04.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-14 do dziś
4data złożenia 28.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-24 do dziś
5data złożenia 06.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-06 do dziś
6data złożenia 08.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-08 do dziś
7data złożenia 24.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-24 do dziś
8data złożenia 14.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-14 do dziś
9data złożenia 04.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 26.10.2012 DO 31.12.20132014-09-29 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-01 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-14 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-24 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-06 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-08 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-24 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-14 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 26.10.2012 DO 31.12.20132014-09-29 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-01 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-14 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-24 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów