ALFA INSTALACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000445004
Numer REGON: 221790258
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-12-19
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2023-03-27
Sygnatura akt[RDF/474920/23/378]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-12-19 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 221790258 NIP 83931710552013-12-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaALFA INSTALACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-05-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-12-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-12-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat SŁUPSKI gmina KOBYLNICA miejscowość KOBYLNICA2012-12-19 do dziś
2. Adresmiejscowość KOBYLNICA ulica SZCZECIŃSKA nr domu 1 B kod pocztowy 76-251 poczta KOBYLNICA kraj POLSKA 2012-12-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1W DNIU 30.11.2012 R., REPERTORIUM A NR 7291/2012, NOTARIUSZ PAWEŁ JAN DWORCZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W USTCE2012-12-19 do dziś
2W DNIU 08.07.2014 R., REPERTORIUM A NR 5048/2014, NOTARIUSZ PAWEŁ JAN DWORCZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W SŁUPSKU, ZMIANY DOKONANO W PAR. 72014-09-19 do dziś
319.04.2017, REPERTORIUM A NUMER 3898/2017, KANCELARIA NOTARIALNA JAN DWORCZYŃSKI NOTARIUSZ W SŁUPSKU PRZY UL. STARZYŃSKIEGO 8/2, ZMIANY UMOWY SPÓŁKI DOKONANO W PARAGRAFIE 2,7,8,9.2017-05-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-12-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-12-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJEZIORSKI2017-05-31 do dziś
2. ImionaMAREK2017-05-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-05-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały39 NOWYCH UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 19.500,00 ZŁ2017-05-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-05-31 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWIATKOWSKI2019-05-24 do dziś
2. ImionaMARCIN MAREK2019-05-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały98 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.000,00 ZŁ2019-05-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-05-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego69500,00 ZŁ2017-05-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-12-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.2012-12-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJEZIORSKI2017-03-13 do dziś
2. ImionaMAREK2017-03-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-03-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-03-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-03-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoŁOSKO2013-12-13 do dziś
2. ImionaPIOTR2013-12-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-12-13 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2013-12-13 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy142 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2017-05-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy142 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2017-05-31 do dziś
243 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2017-05-31 do dziś
341 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2017-05-31 do dziś
441 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2017-05-31 do dziś
543 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2017-05-31 do dziś
668 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2017-05-31 do dziś
777 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2017-05-31 do dziś
843 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2017-05-31 do dziś
971 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2017-05-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.03.2014 okres OD 30.11.2012 DO 31.12.20132014-03-31 do dziś
2data złożenia 10.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-23 do dziś
3data złożenia 14.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-30 do dziś
4data złożenia 03.02.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-02-28 do dziś
5data złożenia 15.02.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-15 do dziś
6data złożenia 25.02.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-02-25 do dziś
7data złożenia 28.02.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-02-28 do dziś
8data złożenia 08.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-08 do dziś
9data złożenia 26.02.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-02-26 do dziś
10data złożenia 27.03.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 30.11.2012 DO 31.12.20132014-03-31 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-23 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-30 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-02-28 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-15 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-02-25 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-02-28 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-08 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-02-26 do dziś
10OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 30.11.2012 DO 31.12.20132014-03-31 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-23 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-30 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-02-28 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-15 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-02-25 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-02-28 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-08 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-02-26 do dziś
10OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów