SKŁADY BUDOWLANE SOTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-24 godz. 18:43:39
Numer KRS: 0000444764
Numer REGON: 022037581
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-12-18
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2022-05-06
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/8285/22/351]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-12-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaSKŁADY BUDOWLANE SOTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-06-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-12-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-12-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2012-12-18 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica AL. KASZTANOWA nr domu 3A-5 kod pocztowy 53-125 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2015-01-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki107.12.2012 R. NOTARIUSZ TADEUSZ GRODZICKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WOŁOWIE UL. RYNEK 22, REPERTORIUM A NR 6960/2012.2012-12-18 do dziś
210.04.2013 R. NOTARIUSZ MAREK LEŚNIAK Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. WITA STWOSZA 3, REP A NR 706/2013 ZMIENIONO : § 2, § 3, § 10, § 13, § 14, § 17, § 462013-06-07 do dziś
310.03.2021R., AKT NOTARIALNY, W KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO NR 332 LOK. 1, PRZED EMERYTOWANYM NOTARIUSZEM WALDEMAREM DAWIDOWICZEM, ZASTĘPCĄ NOTARIUSZ ANNY CHRZĄSTKOWSKIEJ-CYGACZYK. ZMIANA §10 UMOWY SPÓŁKI.2021-09-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-12-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-12-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOCZUK2013-06-07 do dziś
2. ImionaPIOTR KRZYSZTOF2013-06-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-06-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały6919 (SZEŚĆ TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET DZIEWIĘTNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 345.950,00 (TRZYSTA CZTERDZIEŚCI PIĘĆ TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH2013-06-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-06-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego348500,00 ZŁ2013-06-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1343500,00 ZŁ2013-06-07 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-12-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE ORAZ PROKURENT SAMODZIELNIE.2012-12-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOCZUK2022-05-06 do dziś
2. ImionaPIOTR KRZYSZTOF2022-05-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-05-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-05-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-05-06 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDEBICH2021-09-13 do dziś
2. ImionaANNA MAŁGORZATA2021-09-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-09-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-09-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2013-06-07 do dziś
246 72 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI2013-06-07 do dziś
346 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2013-06-07 do dziś
446 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2013-06-07 do dziś
546 63 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2013-06-07 do dziś
646 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2021-09-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2021-09-13 do dziś
243 9 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE2021-09-13 do dziś
341 1 REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2021-09-13 do dziś
441 2 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2021-09-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.04.2014 okres OD 07.12.2012 DO 31.12.20132014-05-07 do dziś
2data złożenia 31.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-30 do dziś
3data złożenia 11.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-23 do dziś
4data złożenia 03.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-28 do dziś
5data złożenia 28.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
6data złożenia 02.08.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-02 do dziś
7data złożenia 07.02.2022 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-02-07 do dziś
8data złożenia 07.02.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-02-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 07.12.2012 DO 31.12.20132014-05-07 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-30 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-23 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-28 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-02 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-02-07 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-02-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 07.12.2012 DO 31.12.20132014-05-07 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-30 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-23 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-28 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-02 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-02 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-02-08 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-02-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów