DOBRE INWESTYCJE 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-05-13 godz. 11:04:37
Numer KRS: 0000444511
Numer REGON: 146467615
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-12-17
Ostatni wpis Nr wpisu3Data dokonania wpisu2015-08-04
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/32547/15/775]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2012-12-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOBRE INWESTYCJE 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2012-12-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-12-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-12-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-08-04 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. BIAŁA nr domu 4 nr lokalu 81 kod pocztowy 00-895 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2015-08-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki114.11.2012 R., REP. A NR 7307/2012, NOTARIUSZ DOROTA TYCZYŃSKA-GRZESZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. ST. DUBOIS 12 LOK. 162012-12-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-12-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOBRE INWESTYCJE 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE2012-12-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1460143222012-12-17 do dziś
4. Numer KRS0000412178 2012-12-17 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2012-12-17 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROSA2015-08-04 do dziś
2. ImionaARTUR2015-08-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-08-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2015-08-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-08-04 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2015-08-04 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej100 ZŁ2015-08-04 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego100 ZŁ2015-08-04 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2015-08-04 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego100 ZŁ2015-08-04 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2015-08-04 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPATYNA2015-08-04 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ STANISŁAW2015-08-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-08-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2015-08-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-08-04 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2015-08-04 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej400 ZŁ2015-08-04 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego400 ZŁ2015-08-04 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2015-08-04 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego400 ZŁ2015-08-04 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2015-08-04 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2012-12-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ, TJ. DOBRE INWESTYCJE 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ZGODNIE Z ZASADAMI REPREZENTACJI PRZEWIDZIANYMI DLA TEJ SPÓŁKI W PRZEPISACH KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH ORAZ W JEJ UMOWIE (W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM (ARTUR ROSA - CZŁONEK ZARZĄDU, GRZEGORZ PATYNA - PREZES ZARZĄDU)2015-08-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOBRE INWESTYCJE 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-12-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1460143222012-12-17 do dziś
4. Numer KRS0000412178 2012-12-17 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2015-08-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2015-08-04 do dziś
246 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2015-08-04 do dziś
346 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2015-08-04 do dziś
446 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH2015-08-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.06.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-08-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-08-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów