HICOPY DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000444507
Numer REGON: 146342606
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-12-15
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2022-02-15
Sygnatura akt[RDF/368970/22/737]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-12-15 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 146342606 NIP 52229999692012-12-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHICOPY DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-12-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-12-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-12-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2020-07-07 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. FRANCISZKA SZUBERTA nr domu 45A kod pocztowy 02-425 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-07-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 16.10.2012 R., W KANCELARII NOTARIALNEJ NOTARIUSZ JOANNY ŚLIZAK PROWADZĄCEJ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE, UL. SIENNA 72/5, REP. A NR 6155/20122012-12-15 do dziś
213.02.2014 R., REP. A NR 1099/2014, NOTARIUSZ JOANNA ŚLIZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE. DODANO W § 7 UMOWY SPÓŁKI UST. I PO PKT. 62 PUNKTY 63 I 64 ORAZ UCHWALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2014-12-16 do dziś
3AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 30.12.2021R (REP. A NR 11435/2021) PRZED NOTARIUSZEM ALEKSANDRĄ PERGOŁ-SZCZECH PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL. SIENNEJ 72/5 ZOSTAŁA ZMIENIONA UMOWA SPÓŁKI W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: 1) PARAGRAF 8 UST. 4 UMOWY OTRZYMAŁ NOWE BRZMIENIE. 2) PARAGRAF 9 UMOWY SPÓŁKI OTRZYMAŁ NOWE BRZMIENIE. 3) PARAGRAF 17 UST. 3 UMOWY SPÓŁKI OTRZYMAŁ NOWE BRZMIENIE. ZOSTAŁ RÓWNIEŻ UCHWALONY NOWY TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2022-02-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-12-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-12-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHARMAK2012-12-15 do dziś
2. ImionaMACIEJ JERZY2012-12-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-12-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25000 ZŁOTYCH2014-12-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-12-15 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJABŁOŃSKI2012-12-15 do dziś
2. ImionaRAFAŁ PAWEŁ2012-12-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-12-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25000 ZŁOTYCH2014-12-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-12-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2012-12-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-12-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO DO TRZECH CZŁONKÓW ZARZĄDU W TYM PREZESA ZARZĄDU I WICEPREZESA ZARZĄDU. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI, A TAKŻE DO PODPISYWANIA WSZELKICH DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2012-12-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHARMAK2012-12-15 do dziś
2. ImionaMACIEJ JERZY2012-12-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-12-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-12-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-12-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJABŁOŃSKI2012-12-15 do dziś
2. ImionaRAFAŁ PAWEŁ2012-12-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-12-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2012-12-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-12-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 66 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH2014-12-16 do dziś
233 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2014-12-16 do dziś
333 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2014-12-16 do dziś
446 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2014-12-16 do dziś
546 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2014-12-16 do dziś
647 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2014-12-16 do dziś
762 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2014-12-16 do dziś
877 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2014-12-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.01.2014 okres 23.10.2012 - 31.03.20132014-01-29 do dziś
2data złożenia 04.12.2014 okres OD 01.04.2013 DO 31.03.20142014-12-16 do dziś
3data złożenia 23.11.2015 okres OD 01.04.2014 DO 31.03.20152015-12-03 do dziś
4data złożenia 21.12.2016 okres OD 01.04.2015 DO 31.03.20162017-01-09 do dziś
5data złożenia 01.12.2017 okres OD 01.04.2016 DO 31.03.20172017-12-13 do dziś
6data złożenia 20.12.2018 okres OD 01.04.2017 DO 31.03.20182018-12-20 do dziś
7data złożenia 09.10.2019 okres OD 01.04.2018 DO 31.03.20192019-10-09 do dziś
8data złożenia 08.03.2021 okres OD 01.04.2019 DO 31.03.20202021-03-08 do dziś
9data złożenia 05.07.2021 okres OD 01.04.2020 DO 31.03.20212021-07-05 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.04.2015 DO 31.03.20162017-01-09 do dziś
2OD 01.04.2016 DO 31.03.20172017-12-13 do dziś
3OD 01.04.2017 DO 31.03.20182018-12-20 do dziś
4OD 01.04.2018 DO 31.03.20192019-10-09 do dziś
5OD 01.04.2019 DO 31.03.20202021-03-08 do dziś
6OD 01.04.2020 DO 31.03.20212022-02-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego123.10.2012 - 31.03.20132014-01-29 do dziś
2OD 01.04.2013 DO 31.03.20142014-12-16 do dziś
3OD 01.04.2014 DO 31.03.20152015-12-03 do dziś
4OD 01.04.2015 DO 31.03.20162017-01-09 do dziś
5OD 01.04.2016 DO 31.03.20172017-12-13 do dziś
6OD 01.04.2017 DO 31.03.20182018-12-20 do dziś
7OD 01.04.2018 DO 31.03.20192019-10-09 do dziś
8OD 01.04.2019 DO 31.03.20202021-03-08 do dziś
9OD 01.04.2020 DO 31.03.20212021-07-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu123.10.2012 - 31.03.20132014-01-29 do dziś
2OD 01.04.2013 DO 31.03.20142014-12-16 do dziś
3OD 01.04.2014 DO 31.03.20152015-12-03 do dziś
4OD 01.04.2015 DO 31.03.20162017-01-09 do dziś
5OD 01.04.2016 DO 31.03.20172017-12-13 do dziś
6OD 01.04.2017 DO 31.03.20182018-12-20 do dziś
7OD 01.04.2018 DO 31.03.20192019-10-09 do dziś
8OD 01.04.2019 DO 31.03.20202021-03-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów