BOSON - TEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-24 godz. 18:43:39
Numer KRS: 0000444498
Numer REGON: 122756500
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-12-17
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2015-11-02
Sygnatura akt[KR.XII NS-REJ.KRS/22713/15/403]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-12-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOSON - TEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-12-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-12-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-12-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat NOWY SĄCZ gmina NOWY SĄCZ miejscowość NOWY SĄCZ2015-11-02 do dziś
2. Adresmiejscowość NOWY SĄCZ ulica UL. MYŚLIWSKA nr domu 2 kod pocztowy 33-300 poczta NOWY SĄCZ kraj POLSKA 2015-11-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 28.09.2012 R., REPERTORIUM A NR 6563/2012 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MICHAŁA BUCHMAN W KANCELARII NOTARIALNEJ W NOWYM SĄCZU PRZY UL. PIJARSKIEJ 8.2012-12-17 do dziś
209.07.2015 REP. A NR 1517/2015 NOTARIUSZ KINGA KRONENBERGER - KRÓL ZMIENIONO § 6 UST.1, § 6 UST.3 LIT. A) §6 UST. 3 LIT. C) § 12 UMOWY SPÓŁKI.2015-11-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-12-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-12-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFIGARSKI2012-12-17 do dziś
2. ImionaJACEK MAREK2012-12-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-12-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 35.000,00 ZŁ2012-12-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-12-17 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHALSKI2012-12-17 do dziś
2. ImionaMARCIN SZCZĘSNY2012-12-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-12-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 35000 ZŁ2015-11-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-12-17 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIAPAŁA2014-08-18 do dziś
2. ImionaBARTOSZ MACIEJ2014-08-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-08-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 35 000,00 ZŁ2014-08-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-08-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego105000,00 ZŁ2015-11-02 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-12-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, UPRAWNIENI SĄ PRZY UMOWACH, W KTÓRYCH WARTOŚĆ ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI JEST NIŻSZA NIŻ 120.000,00 ZŁ (STO DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH) KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZAŚ W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH WYMAGANA JEST REPREZENTACJA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.2012-12-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFIGARSKI2012-12-17 do dziś
2. ImionaJACEK MAREK2012-12-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-12-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2014-07-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-12-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHALSKI2012-12-17 do dziś
2. ImionaMARCIN SZCZĘSNY2012-12-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-12-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-07-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-12-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy125 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2012-12-17 do dziś
225 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-12-17 do dziś
331 01 Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH2012-12-17 do dziś
431 09 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI2012-12-17 do dziś
574 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2012-12-17 do dziś
617 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY2012-12-17 do dziś
718 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2012-12-17 do dziś
822 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2012-12-17 do dziś
925 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2012-12-17 do dziś
1073 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2015-11-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.07.2013 okres 28.09.2012-31.12.20122013-09-26 do dziś
2data złożenia 30.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-24 do dziś
3data złożenia 21.08.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego128.09.2012-31.12.20122013-09-26 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-24 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-02 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu128.09.2012-31.12.20122013-09-26 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-24 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów