TKM-LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-26 godz. 15:35:13
Numer KRS: 0000444270
Numer REGON: 180921810
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-12-13
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2021-09-29
Sygnatura akt[RDF/335925/21/400]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-12-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTKM-LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-04-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-12-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-12-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat RZESZÓW gmina RZESZÓW miejscowość RZESZÓW2020-04-22 do dziś
2. Adresmiejscowość RZESZÓW ulica UL. KLEMENTYNY HOFFMANOWEJ nr domu 19 kod pocztowy 35-016 poczta RZESZÓW kraj POLSKA 2020-04-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112.12.2012 R.2012-12-13 do dziś
209.02.2017R. NOTARIUSZ BOGDAN CZERWONKA, KANCELARIA NOTARIALNA W RZESZOWIE PRZY UL.ZAMKOWEJ 9 REP A NR 1436/2017 - ZMIANA PAR.2, PAR.3, PAR.4 POPRZEZ DODANIE NOWYCH PKT 21-23, PAR.12 I PAR.14; WYKREŚLENIE PAR.13 UST.4)5)6).2017-05-10 do dziś
305.03.2020 R., REP.A NR 892/2020, NOTARIUSZ AGNIESZKA KOWAL, KANCELARIA NOTARIALNA W RZESZOWIE ZMIANA UMOWY W CAŁOŚCI2020-04-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-12-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-12-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLOC2020-04-22 do dziś
2. ImionaTOMASZ2020-04-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-04-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50 000,00 ZŁ2020-11-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2020-04-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2020-11-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-12-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY JEDNOOSOBOWO2020-04-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLOC2020-04-22 do dziś
2. ImionaTOMASZ2020-04-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-04-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-04-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-04-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy163 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2012-12-13 do dziś
271 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2012-12-13 do dziś
373 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2012-12-13 do dziś
474 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2012-12-13 do dziś
585 EDUKACJA2012-12-13 do dziś
695 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2012-12-13 do dziś
733 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2012-12-13 do dziś
861 TELEKOMUNIKACJA2012-12-13 do dziś
962 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2012-12-13 do dziś
1072 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2017-05-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.07.2014 okres OD 12.12.2012 DO 31.12.20132014-09-26 do dziś
2data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-18 do dziś
3data złożenia 23.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-16 do dziś
4data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-06 do dziś
5data złożenia 04.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
6data złożenia 30.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
7data złożenia 05.01.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-05 do dziś
8data złożenia 29.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 12.12.2012 DO 31.12.20132014-09-26 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-18 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-16 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-06 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 12.12.2012 DO 31.12.20132014-09-26 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-18 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-16 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-06 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-05 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów