ASTRONOM.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-15 godz. 11:54:31
Numer KRS: 0000444233
Numer REGON: 122736732
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-12-13
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2019-11-12
Sygnatura akt[RDF/181514/19/639]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-12-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASTRONOM. PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-12-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-12-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-12-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2014-04-28 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica BRZESKA nr domu 18F kod pocztowy 31-988 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2014-04-28 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejZARZAD@ASTRONOM.PL2012-12-13 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.ASTRONOM.PL2012-12-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112.12.2012 R.2012-12-13 do dziś
217.04. 2014 R., REPERTORIUM A NR 575/2014, NOTARIUSZ IRENA ULMAN, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, UL. J. MONTWIŁŁA-MIRECKIEGO 10/5, ZMIENIONO § 3 ORAZ § 13 UMOWY SPÓŁKI2014-04-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-12-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-12-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRĘBACZ2012-12-13 do dziś
2. ImionaPIOTR KAROL2012-12-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-12-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4 000,00 ZŁ2012-12-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-12-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRĘBACZ2012-12-13 do dziś
2. ImionaSYLWIA PAULINA2012-12-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-12-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1 000,00 ZŁ2012-12-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-12-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2012-12-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-12-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2012-12-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRĘBACZ2012-12-13 do dziś
2. ImionaPIOTR KAROL2012-12-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-12-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-12-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-12-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy190 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ2012-12-13 do dziś
258 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2012-12-13 do dziś
360 NADAWANIE PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH2012-12-13 do dziś
463 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2012-12-13 do dziś
559 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2012-12-13 do dziś
662 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2012-12-13 do dziś
752 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2012-12-13 do dziś
849 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2012-12-13 do dziś
947 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2012-12-13 do dziś
1093 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2012-12-13 do dziś
1185 5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI2012-12-13 do dziś
1285 6 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2012-12-13 do dziś
1382 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2012-12-13 do dziś
1477 WYNAJEM I DZIERŻAWA2012-12-13 do dziś
1573 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2012-12-13 do dziś
1672 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2012-12-13 do dziś
1774 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2012-12-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.04.2014 okres OD 13.12.2012 DO 31.12.20132014-04-28 do dziś
2data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-07-06 do dziś
3data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-07-06 do dziś
4data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-06 do dziś
5data złożenia 14.10.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-10-21 do dziś
6data złożenia 12.11.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 13.12.2012 DO 31.12.20132014-04-28 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-07-06 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-07-06 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 13.12.2012 DO 31.12.20132014-04-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów