ENERGAW SPÓLKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000444210
Numer REGON: 321315991
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-12-14
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2022-05-10
Sygnatura akt[RDF/380097/22/428]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-12-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENERGAW SPÓLKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-12-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-12-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-12-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECINECKI gmina SZCZECINEK miejscowość SZCZECINEK2012-12-14 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECINEK ulica PL.WOLNOŚCI nr domu 11 kod pocztowy 78-400 poczta SZCZECINEK kraj POLSKA 2012-12-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki12 LISTOPADA 2012 R. BARBARA NINTZA-NOTARIUSZ W SZCZECINKU, REP. A NR 5069/2012;2012-12-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-12-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-12-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAWROŃSKI2012-12-14 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW WIKTOR2012-12-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-12-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały90 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 4.500,00 ZŁ2012-12-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-12-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2012-12-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-12-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEDNOOSOBOWO2012-12-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAWROŃSKI2012-12-14 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW WIKTOR2012-12-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-12-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-12-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-12-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoGAWROŃSKA2012-12-14 do dziś
2. ImionaWANDA2012-12-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-12-14 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2012-12-14 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy135 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2012-12-14 do dziś
235 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2012-12-14 do dziś
335 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2012-12-14 do dziś
442 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2012-12-14 do dziś
542 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-12-14 do dziś
643 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2012-12-14 do dziś
743 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2012-12-14 do dziś
843 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-12-14 do dziś
935 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2020-11-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.05.2014 okres OD 14.12.2012 DO 31.12.20132014-05-12 do dziś
2data złożenia 17.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-24 do dziś
3data złożenia 09.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-12 do dziś
4data złożenia 06.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-09 do dziś
5data złożenia 26.02.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-08 do dziś
6data złożenia 21.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-21 do dziś
7data złożenia 01.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-01 do dziś
8data złożenia 04.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-04 do dziś
9data złożenia 10.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-10 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 14.12.2012 DO 31.12.20132014-05-12 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-24 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-12 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-09 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-08 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-21 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-01 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-04 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 14.12.2012 DO 31.12.20132014-05-12 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-24 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-12 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20162017-03-09 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-08 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-21 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-01 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-04 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów