EMTEBE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000443832
Numer REGON: 146441627
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-12-11
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2019-09-19
Sygnatura akt[RDF/176749/19/659]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-12-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEMTEBE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-12-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-12-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-12-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-07-30 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. TOMCIA PALUCHA nr domu 11 nr lokalu 1 kod pocztowy 02-495 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2015-07-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI ZOSTAŁA ZAWARTA DNIA 24.09.2012 R. W WARSZAWIE, PRZED JOANNĄ SZYMAŃSKĄ NOTARIUSZEM W WARSZAWIE - KANCELARIA NOTARIALNA UL. BAGATELA 11 LOK. 4,00-585 WARSZAWA, REP. A NR 3649/20122012-12-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-12-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-12-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJARECKI2015-07-30 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW2015-07-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-07-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950,- ZŁOTYCH2015-07-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-07-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2012-12-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-12-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY SAMODZIELNIE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI.2012-12-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJARECKI2015-07-30 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW2015-07-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-07-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-07-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-07-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2012-12-11 do dziś
273 1 REKLAMA2012-12-11 do dziś
385 5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI2012-12-11 do dziś
482 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2015-07-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2014 okres OD 11.12.2012 DO 31.12.20132014-09-30 do dziś
2data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-12 do dziś
3data złożenia 03.09.2019 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-09-03 do dziś
4data złożenia 19.09.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-09-19 do dziś
5data złożenia 19.09.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-09-19 do dziś
6data złożenia 19.09.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 11.12.2012 DO 31.12.20132014-09-30 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-12 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-09-03 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-09-19 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-09-19 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 11.12.2012 DO 31.12.20132014-09-30 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-12 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-09-03 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-09-19 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-09-19 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów