BP ADVISORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-30 godz. 17:11:44
Numer KRS: 0000443699
Numer REGON: 146437070
Numer NIP: 7010362553
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-12-11
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2022-04-14
Sygnatura akt[RDF/376572/22/948]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-12-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBP ADVISORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-12-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-12-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-12-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2012-12-11 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica HOŻA nr domu 55 nr lokalu 9 kod pocztowy 00-681 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2013-09-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 28.11.2012, NOTARIUSZ ANNA ZABOROWSKA-NOWOCIEŃ, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ - ANNA ZABOROWSKA-NOWOCIEŃ, WARSZAWA 00-576, UL. MARSZAŁKOWSKA 24/26 LOK.14, REP. A 12833/20122012-12-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-12-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-12-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOCZKOWSKI2012-12-11 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW KRZYSZTOF2012-12-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-12-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁOTYCH2012-12-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-12-11 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPROCNER2012-12-11 do dziś
2. ImionaJANUSZ2012-12-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-12-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁOTYCH2012-12-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-12-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2012-12-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-12-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2012-12-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOCZKOWSKI2012-12-11 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW KRZYSZTOF2012-12-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-12-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2012-12-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-12-11 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPROCNER2012-12-11 do dziś
2. ImionaJANUSZ2012-12-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-12-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2012-12-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-12-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2012-12-11 do dziś
274 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2012-12-11 do dziś
374 9 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-12-11 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2012-12-11 do dziś
568 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2012-12-11 do dziś
664 9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2012-12-11 do dziś
769 2 DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2012-12-11 do dziś
870 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2012-12-11 do dziś
971 2 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2012-12-11 do dziś
1073 1 REKLAMA2012-12-11 do dziś
1173 2 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2012-12-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-19 do dziś
2data złożenia 07.05.2015 okres OD 11.12.2012 DO 31.12.20132015-05-19 do dziś
3data złożenia 24.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-03 do dziś
4data złożenia 25.09.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-04 do dziś
5data złożenia 28.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
6data złożenia 20.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-20 do dziś
7data złożenia 14.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
8data złożenia 09.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-09 do dziś
9data złożenia 14.04.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-19 do dziś
2OD 11.12.2012 DO 31.12.20132015-05-19 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-03 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-04 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-20 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-09 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-19 do dziś
2OD 11.12.2012 DO 31.12.20132015-05-19 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-03 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-04 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-20 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-09 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów