ENERGIA POŁUDNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000443666
Numer REGON: 180921944
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-12-10
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2021-10-19
Sygnatura akt[RDF/357822/21/520]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-12-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENERGIA POŁUDNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-12-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-12-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-12-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat RZESZOWSKI gmina BOGUCHWAŁA miejscowość NIECHOBRZ2012-12-10 do dziś
2. Adresmiejscowość NIECHOBRZ nr domu 976 kod pocztowy 36-047 poczta NIECHOBRZ kraj POLSKA 2012-12-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 01.12.2012 R., NOTARIUSZ KRZYSZTOF SOJKA, KANCELARIA NOTARIALNA W RZESZOWIE PRZY UL. KS. J. JAŁOWEGO 20, NR REP A 3059/20122012-12-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-12-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-12-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFIEJDASZ2012-12-10 do dziś
2. ImionaJANUSZ JÓZEF2012-12-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-12-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.500,00 ZŁ2012-12-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-12-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUSZEL2012-12-10 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR WOJCIECH2012-12-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-12-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4000,00 ZŁ2012-12-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-12-10 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRÓL2012-12-10 do dziś
2. ImionaJÓZEF2012-12-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-12-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.500,00 ZŁ2012-12-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-12-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego20000,00 ZŁ2012-12-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-12-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH, PODPISYWANIA WEKSLI, CZEKÓW, PRZEKAZÓW, PEŁNOMOCNICTW I INNYCH DOKUMENTÓW UPOWAŻNIENIE SĄ: 1/ PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, 2/ CZŁONEK ZARZĄDU, DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU.2012-12-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRÓL2012-12-10 do dziś
2. ImionaJÓZEF2012-12-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-12-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-11-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-12-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAŃKA2012-12-10 do dziś
2. ImionaJAN STANISŁAW2012-12-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-12-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2012-12-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-12-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ2012-12-10 do dziś
210 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2012-12-10 do dziś
318 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2012-12-10 do dziś
428 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-12-10 do dziś
535 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2012-12-10 do dziś
649 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2012-12-10 do dziś
741 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2012-12-10 do dziś
842 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2012-12-10 do dziś
943 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2012-12-10 do dziś
1027 20 Z PRODUKCJA BATERII I AKUMULATORÓW2015-11-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.07.2014 okres OD 01.12.2012 DO 31.12.20132014-10-22 do dziś
2data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-24 do dziś
3data złożenia 27.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-31 do dziś
4data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-20 do dziś
5data złożenia 09.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
6data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
7data złożenia 13.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
8data złożenia 19.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.12.2012 DO 31.12.20132014-10-22 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-24 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-31 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-20 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.12.2012 DO 31.12.20132014-10-22 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-24 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-31 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-20 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów