INTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000443624
Numer REGON: 281456860
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-12-10
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2021-01-24
Sygnatura akt[RDF/275379/21/348]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-12-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-12-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-12-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-12-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat BARTOSZYCKI gmina SĘPOPOL miejscowość DZIETRZYCHOWO2012-12-10 do dziś
2. Adresmiejscowość DZIETRZYCHOWO nr domu 12A kod pocztowy 11-210 poczta SĘPOPOL kraj POLSKA 2012-12-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki109.12.2012 R.2012-12-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-12-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-12-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRZOZOWSKI2014-01-08 do dziś
2. ImionaANDRZEJ SEBASTIAN2014-01-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-01-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.750,00 ZŁ2014-01-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-01-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2012-12-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-12-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2012-12-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRZOZOWSKI2014-01-08 do dziś
2. ImionaANDRZEJ SEBASTIAN2014-01-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-01-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-01-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-01-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy163 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2012-12-10 do dziś
262 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2012-12-10 do dziś
374 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2012-12-10 do dziś
485 EDUKACJA2012-12-10 do dziś
595 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2012-12-10 do dziś
646 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2012-12-10 do dziś
747 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2012-12-10 do dziś
858 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2012-12-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.03.2015 okres OD 10.12.2012 DO 31.12.20132015-04-14 do dziś
2data złożenia 12.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-14 do dziś
3data złożenia 25.05.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-05-26 do dziś
4data złożenia 30.05.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-05-31 do dziś
5data złożenia 31.05.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-05-31 do dziś
6data złożenia 01.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-01 do dziś
7data złożenia 01.06.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-01 do dziś
8data złożenia 23.01.2021 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-01-23 do dziś
9data złożenia 24.01.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-24 do dziś
10data złożenia 24.01.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-01-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 10.12.2012 DO 31.12.20132015-04-14 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-14 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-05-26 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-05-31 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-01 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-01-23 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-24 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-01-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 10.12.2012 DO 31.12.20132015-04-14 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-14 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-05-26 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-05-31 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów