BP 25 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-07-04 godz. 15:33:53
Numer KRS: 0000443508
Numer REGON: 341373139
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-12-21
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2021-09-22
Sygnatura akt[RDF/331875/21/811]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-12-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBP 25 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-12-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-12-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-12-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat M. TORUŃ gmina M. TORUŃ miejscowość TORUŃ2012-12-21 do dziś
2. Adresmiejscowość TORUŃ ulica POLNA nr domu 140 nr lokalu B kod pocztowy 87-100 poczta TORUŃ kraj POLSKA 2012-12-21 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@BP25.PL2015-06-19 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.BP25.PL2015-06-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki107.08.2012 R.; NOTARIUSZ MIROSŁAWA SZYCZEWSKA; KN W TORUNIU PRZY ULICY RYNEK STAROMIEJSKI NR 9; REPERTORIUM A NUMER 3340/20122012-12-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-12-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-12-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPLATFORMA FILTROWENTYLACYJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-06-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON8702938532015-06-19 do dziś
4. Numer KRS0000149088 2015-06-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyPIĘĆ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH2015-06-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2015-06-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2012-12-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-12-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.2012-12-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTAPF2015-06-19 do dziś
2. ImionaTOMASZ2015-06-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-06-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-06-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-06-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy163 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-12-21 do dziś
264 91 Z LEASING FINANSOWY2012-12-21 do dziś
373 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2012-12-21 do dziś
473 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2012-12-21 do dziś
574 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2012-12-21 do dziś
677 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-12-21 do dziś
782 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2012-12-21 do dziś
882 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-12-21 do dziś
996 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-06-19 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy164 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2015-06-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.07.2014 okres OD 21.12.2012 DO 31.12.20132014-08-25 do dziś
2data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-26 do dziś
3data złożenia 12.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-04 do dziś
4data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-26 do dziś
5data złożenia 04.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-04 do dziś
6data złożenia 08.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
7data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
8data złożenia 22.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 21.12.2012 DO 31.12.20132014-08-25 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-26 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-04 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-26 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-04 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 21.12.2012 DO 31.12.20132014-08-25 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-26 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-04 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-26 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-04 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów