GSP PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000443441
Numer REGON: 243121971
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-12-07
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2022-03-07
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/24173/21/854]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-12-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGSP PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2022-03-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-12-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-12-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat DĄBROWA GÓRNICZA gmina DĄBROWA GÓRNICZA miejscowość DĄBROWA GÓRNICZA2015-05-21 do dziś
2. Adresmiejscowość DĄBROWA GÓRNICZA ulica UL. ŁĄCZNA nr domu 39 nr lokalu 116 kod pocztowy 41-303 poczta DĄBROWA GÓRNICZA kraj POLSKA 2022-03-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki106.12.2012 R.2012-12-07 do dziś
224.03.2015R. REP.A NR 1888/2015, NOTARIUSZ WOJCIECH MICHALEWICZ Z KANCELARII NOTARIALNEJ WOJCIECH MICHALEWICZ, PRZEMYSŁAW MICHALEWICZ SPÓŁKA CYWILNA W KATOWICACH ZMIENIONO: §3, §14, §4.2015-05-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-12-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-12-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKURDZIEL2012-12-07 do dziś
2. ImionaSZYMON TOMASZ2012-12-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-12-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ2012-12-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-12-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCICHY2015-05-21 do dziś
2. ImionaPAWEŁ ROBERT2015-05-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-05-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00ZŁ2015-05-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-05-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2012-12-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-05-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-05-21 do dziś
268 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2015-05-21 do dziś
368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-05-21 do dziś
455 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2015-05-21 do dziś
556 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2015-05-21 do dziś
656 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2015-05-21 do dziś
756 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2015-05-21 do dziś
856 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2015-05-21 do dziś
974 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-05-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.05.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-06-08 do dziś
2data złożenia 09.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-24 do dziś
3data złożenia 03.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-20 do dziś
4data złożenia 25.08.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-10-11 do dziś
5data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-11 do dziś
6data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
7data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-06-08 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-24 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-20 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-10-11 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-11 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-06-08 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-24 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-20 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-10-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NR 2 Z DNIA 14.09.2021R. NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW O ROZWĄZANIU SPÓŁKI; AKT NOTARIALNY - REP. A NR 7994/2021 NOTARIUSZ ANNA OBLER, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE PRZY UL. KRÓLEWSKIEJ 7; , 14.09.20212022-03-07 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR JEDNOSOBOWO2022-03-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoDĄBEK2022-03-07 do dziś
2. ImionaKONRAD2022-03-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-03-07 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA NR 2 Z DNIA 14.09.2021R. NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW O ROZWĄZANIU SPÓŁKI; AKT NOTARIALNY - REP. A NR 7994/2021 NOTARIUSZ ANNA OBLER, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE PRZY UL. KRÓLEWSKIEJ 7; , 14.09.20212022-03-07 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2022-03-07 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów