BUDOMAX KOPALNIE KRUSZYWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-21 godz. 09:55:44
Numer KRS: 0000443167
Numer REGON: 101515826
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-12-06
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2021-01-15
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/33940/20/429]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-12-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDOMAX KOPALNIE KRUSZYWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-12-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-12-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-12-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat PIOTRKOWSKI gmina WOLA KRZYSZTOPORSKA miejscowość WOLA ROKSZYCKA2012-12-06 do dziś
2. Adresmiejscowość WOLA ROKSZYCKA nr domu 17 kod pocztowy 97-371 poczta WOLA KRZYSZTOPORSKA kraj POLSKA 2012-12-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki127 LISTOPADA 2012 R., REPERTORIUM A NR 6501/2012, NOTARIUSZ GRZEGORZ BŁASZCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM2012-12-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-12-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-12-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBALCZUKIEWICZ2012-12-06 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW RYSZARD2012-12-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-12-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ WE WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ Z WIESŁAWEM DĄBROWSKIM JAKO WSPÓLNICY Z.BALCZUKIEWICZ & W.DĄBROWSKI „BUDOMAX” S.C.2012-12-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-12-06 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDĄBROWSKI2012-12-06 do dziś
2. ImionaWIESŁAW ANTONI2012-12-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-12-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ WE WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ ZE ZBIGNIEWEM BALCZUKIEWICZEM JAKO WSPÓLNICY Z.BALCZUKIEWICZ & W.DĄBROWSKI „BUDOMAX” S.C.2012-12-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-12-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2012-12-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport15000,00 ZŁ2012-12-06 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-12-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU NATOMIAST, GDY ZARZĄD JEST 2 LUB 3-OSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU KAŻDY Z OSOBNA DZIAŁAJĄC ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU2012-12-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBALCZUKIEWICZ2019-10-23 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW RYSZARD2019-10-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-10-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-10-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoDĄBROWSKI2013-01-22 do dziś
2. ImionaWIESŁAW ANTONI2013-01-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-01-22 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2013-01-22 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy109 90 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE2012-12-06 do dziś
238 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2012-12-06 do dziś
338 12 Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2012-12-06 do dziś
438 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2012-12-06 do dziś
538 22 Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2012-12-06 do dziś
646 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2012-12-06 do dziś
747 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2012-12-06 do dziś
849 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2012-12-06 do dziś
908 12 Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU; WYDOBYWANIE GLINY I KAOLINU2021-01-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.07.2014 okres OD 06.12.2012 DO 31.12.20132014-09-17 do dziś
2data złożenia 24.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-03 do dziś
3data złożenia 13.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-16 do dziś
4data złożenia 12.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-18 do dziś
5data złożenia 17.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-17 do dziś
6data złożenia 28.02.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-02-28 do dziś
7data złożenia 11.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 06.12.2012 DO 31.12.20132014-09-17 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-03 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-16 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-18 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-17 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-02-28 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 06.12.2012 DO 31.12.20132014-09-17 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-03 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-16 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-18 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-17 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-02-28 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów