„ARTINSTAL PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000443144
Numer REGON: 243124047
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-12-06
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2021-10-07
Sygnatura akt[RDF/343930/21/749]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-12-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ARTINSTAL PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-12-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-12-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-12-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat CIESZYŃSKI gmina SKOCZÓW miejscowość POGÓRZE2012-12-06 do dziś
2. Adresmiejscowość POGÓRZE ulica LIPOWA nr domu 2 kod pocztowy 43-430 poczta SKOCZÓW kraj POLSKA 2012-12-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki16.11.2012 ROKU, REPERTORIUM A NUMER 3648/2012 NOTARIUSZ MARIA BOCHENEK, KANCELARIA NOTARIALNA W SKOCZOWIE2012-12-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-12-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-12-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFRANEK2012-12-06 do dziś
2. ImionaARTUR MAREK2012-12-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-12-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH2012-12-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-12-06 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFRANEK2012-12-06 do dziś
2. ImionaEWA BOŻENA2012-12-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-12-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH2012-12-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-12-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2012-12-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-12-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, DO PODPISYWANIA W JEJ IMIENIU ORAZ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.2012-12-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFRANEK2012-12-06 do dziś
2. ImionaARTUR MAREK2012-12-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-12-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2012-12-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-12-06 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaFRANEK2012-12-06 do dziś
2. ImionaEWA BOŻENA2012-12-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-12-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES2012-12-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-12-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2012-12-06 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2012-12-06 do dziś
343 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2012-12-06 do dziś
471 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2012-12-06 do dziś
533 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2012-12-06 do dziś
643 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-12-06 do dziś
743 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2012-12-06 do dziś
846 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2012-12-06 do dziś
946 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2012-12-06 do dziś
1043 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2019-12-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 25.06.2014 okres OD 06.12.2012 DO 31.12.20132014-07-16 do dziś
2data złożenia 13.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-04 do dziś
3data złożenia 12.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-17 do dziś
4data złożenia 19.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-28 do dziś
5data złożenia 03.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
6data złożenia 29.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-29 do dziś
7data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
8data złożenia 07.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 06.12.2012 DO 31.12.20132014-07-16 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-04 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-17 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-28 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-29 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 06.12.2012 DO 31.12.20132014-07-16 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-04 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-17 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-28 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów