IRBIS EXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000443078
Numer REGON: 243128660
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-12-08
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2022-10-19
Sygnatura akt[CZ.XVII NS-REJ.KRS/5607/22/776]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-12-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaIRBIS EXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2022-10-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-12-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-12-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat CZĘSTOCHOWA gmina CZĘSTOCHOWA miejscowość CZĘSTOCHOWA2017-08-31 do dziś
2. Adresmiejscowość CZĘSTOCHOWA ulica ALEJA WOJSKA POLSKIEGO nr domu 124 nr lokalu 3 kod pocztowy 42-207 poczta CZĘSTOCHOWA kraj POLSKA 2017-08-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112.11.2012 R., NOTARIUSZ ARKADIUSZ SZKURŁAT KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE, UL. KILIŃSKIEGO 30/3, REPERTORIUM A NR 7322/20122012-12-08 do dziś
204.08.2017 R., REPERTORIUM A NR 4453/2017, NOTARIUSZ DOMINIKA STEC-CEKIERA, KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE UL. DĄBROWSKIEGO 54/3 - ZMIENIONO: § 2, § 62017-08-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-12-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-12-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAKÓBCZYK2012-12-08 do dziś
2. ImionaJOLANTA DOROTA2012-12-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-12-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 ZŁ2012-12-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-12-08 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAKÓBCZYK2017-08-31 do dziś
2. ImionaEMILIA2017-08-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.000,00 ZŁ2017-08-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-08-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2012-12-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2012-12-08 do dziś
285 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-12-08 do dziś
313 92 Z PRODUKCJA GOTOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH2017-08-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy114 19 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY2017-08-31 do dziś
215 12 Z PRODUKCJA TOREB BAGAŻOWYCH, TOREB RĘCZNYCH I PODOBNYCH WYROBÓW KALETNICZYCH; PRODUKCJA WYROBÓW RYMARSKICH2017-08-31 do dziś
347 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-08-31 do dziś
447 51 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-08-31 do dziś
547 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-08-31 do dziś
647 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-08-31 do dziś
773 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2017-08-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.07.2014 okres OD 12.11.2012 DO 31.12.20132014-08-19 do dziś
2data złożenia 03.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-30 do dziś
3data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-13 do dziś
4data złożenia 03.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-28 do dziś
5data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
6data złożenia 15.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
7data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
8data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
9data złożenia 10.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-10 do dziś
10data złożenia 14.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
11data złożenia 24.08.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 12.11.2012 DO 31.12.20132014-08-19 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-30 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-13 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-28 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-10 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 12.11.2012 DO 31.12.20132014-08-19 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-30 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-13 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-28 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NR 1/2022 Z DNIA 22.07.2022 R. W POSTACI AKTU NOTARIALNEGO PRZED ZASTĘPCĄ NOTARIALNYM IDĄ CHOTECKĄ, KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE, UL.DĄBROWSKIEGO 54/3, REP. A NR 7377/2022 , 22.07.20222022-10-19 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ UPRAWNIONY JEST LIKWIDATOR2022-10-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoRUTKOWSKA2022-10-19 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2022-10-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-10-19 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA NR 1/2022 Z DNIA 22.07.2022 R. W POSTACI AKTU NOTARIALNEGO PRZED ZASTĘPCĄ NOTARIALNYM IDĄ CHOTECKĄ, KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE, UL.DĄBROWSKIEGO 54/3, REP. A NR 7377/2022 , 22.07.20222022-10-19 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2022-10-19 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów