GRUPA ZADANIOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-03-05 godz. 09:24:08
Numer KRS: 0000443068
Numer REGON: 260654757
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-12-06
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2022-11-21
Sygnatura akt[RDF/458639/22/441]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-12-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRUPA ZADANIOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-12-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-12-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-12-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat OSTROWIECKI gmina OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI miejscowość OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI2012-12-06 do dziś
2. Adresmiejscowość OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI ulica IŁŻECKA nr domu 20 kod pocztowy 27-400 poczta OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI kraj POLSKA 2012-12-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki104.12.2012 R.2012-12-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-12-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-12-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAZUR2012-12-06 do dziś
2. ImionaTOMASZ MARCIN2012-12-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-12-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4 900,00 ZŁ2013-09-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-09-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2012-12-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-12-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2012-12-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAZUR2012-12-06 do dziś
2. ImionaTOMASZ MARCIN2012-12-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-12-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-12-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-12-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy185 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2012-12-06 do dziś
280 10 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA2012-12-06 do dziś
382 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2012-12-06 do dziś
482 20 Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)2012-12-06 do dziś
582 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2012-12-06 do dziś
682 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2012-12-06 do dziś
782 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-12-06 do dziś
847 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2012-12-06 do dziś
947 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2012-12-06 do dziś
1053 20 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2012-12-06 do dziś
1163 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2012-12-06 do dziś
1285 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-12-06 do dziś
1363 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2012-12-06 do dziś
1468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2012-12-06 do dziś
1573 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2012-12-06 do dziś
1681 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2012-12-06 do dziś
1786 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-12-06 do dziś
1887 10 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM ZAPEWNIAJĄCA OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ2012-12-06 do dziś
1987 20 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI2012-12-06 do dziś
2087 30 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH2012-12-06 do dziś
2188 10 Z POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH2012-12-06 do dziś
2288 99 Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-12-06 do dziś
2385 59 A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH2012-12-06 do dziś
2488 91 Z OPIEKA DZIENNA NAD DZIEĆMI2012-12-06 do dziś
2581 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2012-12-06 do dziś
2681 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2012-12-06 do dziś
2781 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2012-12-06 do dziś
2878 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2012-12-06 do dziś
2978 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2012-12-06 do dziś
3078 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2012-12-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.08.2014 okres OD 06.12.2012 DO 31.12.20132014-09-01 do dziś
2data złożenia 24.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-27 do dziś
3data złożenia 27.10.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-30 do dziś
4data złożenia 24.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-19 do dziś
5data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-09 do dziś
6data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
7data złożenia 20.02.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-20 do dziś
8data złożenia 12.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
9data złożenia 21.11.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 06.12.2012 DO 31.12.20132014-09-01 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-27 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-30 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-19 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-09 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-20 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 06.12.2012 DO 31.12.20132014-09-01 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-27 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-30 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-19 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-09 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów