BUD-PIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-17 godz. 12:00:30
Numer KRS: 0000443055
Numer REGON: 180920488
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-12-07
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2021-05-25
Sygnatura akt[RZ.XII NS-REJ.KRS/3720/21/567]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-12-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUD-PIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-12-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-12-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-12-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat MIELECKI gmina MIELEC miejscowość MIELEC2012-12-07 do dziś
2. Adresmiejscowość MIELEC ulica UL. WOJSŁAWSKA nr domu 23 kod pocztowy 39-300 poczta MIELEC kraj POLSKA 2021-05-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126.11.2012 R. REP. A NR 5235/2012 KANCELARIA NOTARIALNA KATARZYNA SZULIK DUDEK, 39-300 MIELEC, UL. LWOWSKA 4 NOTARIUSZ KATARZYNA SZULIK-DUDEK2012-12-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-12-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-12-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPISKOR2012-12-07 do dziś
2. ImionaPAWEŁ MAREK2012-12-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-12-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000 ZŁ2012-12-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-12-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUDŁA KROCHMAL2021-05-25 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2012-12-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-12-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000 ZŁ2012-12-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-12-07 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKILIAN2012-12-07 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ2012-12-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-12-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000 ZŁ2012-12-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-12-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego6000,00 ZŁ2012-12-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-12-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA PROKURENTA, PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI DZIAŁAJĄC ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU (PROKURA ŁACZNA). KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE PROWADZIĆ BEZ UPRZEDNIEJ UCHWAŁY ZARZĄDU SPRAWY NIE PRZEKRACZAJĄCE ZAKRESU ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI SPÓŁKI. ZA CZYNNOŚCI PRZEKRACZAJĄCE ZWYKŁY ZAKRES UWAŻA SIĘ ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB PODJĘCIE ZOBOWIĄZAŃ PRZEKRACZAJĄCYCH 100.000 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH).2012-12-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPISKOR2012-12-07 do dziś
2. ImionaPAWEŁ MAREK2012-12-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-12-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-12-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-12-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUDŁA KROCHMAL2021-05-25 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2012-12-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-12-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICE PREZES ZARZĄDU2012-12-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-12-07 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKILIAN2012-12-07 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ2012-12-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-12-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICE PREZES ZARZĄDU2012-12-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-12-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2012-12-07 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2012-12-07 do dziś
342 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2012-12-07 do dziś
442 12 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ2012-12-07 do dziś
542 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI2012-12-07 do dziś
642 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2012-12-07 do dziś
742 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2012-12-07 do dziś
842 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-12-07 do dziś
943 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2012-12-07 do dziś
1041 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2021-05-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.07.2014 okres OD 26.11.2012 DO 31.12.20132014-12-22 do dziś
2data złożenia 22.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-31 do dziś
3data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-09 do dziś
4data złożenia 13.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-04 do dziś
5data złożenia 09.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
6data złożenia 17.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-17 do dziś
7data złożenia 10.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 26.11.2012 DO 31.12.20132014-12-22 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-31 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-09 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-04 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-17 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 26.11.2012 DO 31.12.20132014-12-22 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-31 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-09 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-04 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-17 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów