BUSINESS PROCESS OUTSOURCING CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2021-04-16 godz. 13:44:17
Numer KRS: 0000443054
Numer REGON: 122705884
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-12-06
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2017-07-17
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/18411/17/723]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-12-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUSINESS PROCESS OUTSOURCING CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2016-10-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-12-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-12-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2016-09-02 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. RAKOWICKA nr domu 10B nr lokalu 4 kod pocztowy 31-511 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2016-09-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki130.10.2012 R., NOTARIUSZ WOJCIECH DOMARADZKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 5683/20122012-12-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-12-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-12-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻAK2012-12-06 do dziś
2. ImionaROBERT TOMASZ2012-12-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-12-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ2012-12-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2012-12-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2012-12-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy163 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-12-06 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2012-12-06 do dziś
368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2012-12-06 do dziś
470 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2012-12-06 do dziś
573 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2012-12-06 do dziś
673 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH2012-12-06 do dziś
773 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2012-12-06 do dziś
882 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-12-06 do dziś
943 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2012-12-06 do dziś
1070 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-10-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.05.2014 okres OD 31.10.2012 DO 31.12.20132014-05-28 do dziś
2data złożenia 06.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-22 do dziś
3data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-19 do dziś
4data złożenia 09.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 31.10.2012 DO 31.12.20132014-05-28 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-22 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-19 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 31.10.2012 DO 31.12.20132014-05-28 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-22 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-19 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji08.09.2016R., UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW W PRZEDMIOCIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI I POSTAWIENIA JEJ W STAM LIKWIDACJI; 08.09.2016R. NOTARIUSZ SYLWIA JANKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REPERTORIUM A NR 3099/20162016-10-19 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR SAMODZIELNIE2016-10-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoŻAK2016-10-19 do dziś
2. ImionaROBERT TOMASZ2016-10-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-10-19 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności08.09.2016R., UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW W PRZEDMIOCIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI I POSTAWIENIA JEJ W STAM LIKWIDACJI; 08.09.2016R. NOTARIUSZ SYLWIA JANKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REPERTORIUM A NR 3099/20162016-10-19 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2016-10-19 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów