ASTERIA PURE ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-15 godz. 11:54:31
Numer KRS: 0000442985
Numer REGON: 122734377
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-12-07
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2020-11-18
Sygnatura akt[RDF/270068/20/274]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-12-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASTERIA PURE ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-12-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-12-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-12-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2012-12-07 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica SZASERÓW nr domu 15 kod pocztowy 30-298 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2012-12-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki118.10.2012 R., REPERTORIUM NR A 6923/2012, NOTARIUSZ MAGDALENA ARENDT, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. MELOMANÓW 10/4.2012-12-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-12-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-12-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFISZER2012-12-07 do dziś
2. ImionaANNA EWA2012-12-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-12-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.250 ZŁ2012-12-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-12-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFISZER2012-12-07 do dziś
2. ImionaTOMASZ KRYSTIAN2012-12-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-12-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.250 ZŁ2012-12-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-12-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2012-12-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-12-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2012-12-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFISZER2012-12-07 do dziś
2. ImionaANNA EWA2012-12-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-12-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-12-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-12-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaFISZER2012-12-07 do dziś
2. ImionaTOMASZ KRYSTIAN2012-12-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-12-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2012-12-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-12-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy135 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2012-12-07 do dziś
235 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2012-12-07 do dziś
335 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2012-12-07 do dziś
435 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2012-12-07 do dziś
542 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2012-12-07 do dziś
642 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2012-12-07 do dziś
742 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-12-07 do dziś
843 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2012-12-07 do dziś
943 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2012-12-07 do dziś
1071 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2019-12-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-03 do dziś
2data złożenia 04.01.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-03-24 do dziś
3data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-10-13 do dziś
4data złożenia 23.12.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-12-23 do dziś
5data złożenia 24.12.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-12-24 do dziś
6data złożenia 25.12.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-12-25 do dziś
7data złożenia 01.08.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-08-01 do dziś
8data złożenia 18.11.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-11-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-03 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-03-24 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-10-13 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-12-23 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-08-01 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-11-18 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-03 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-03-24 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-10-13 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-12-23 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-08-01 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-11-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów