CUROTEX CREDIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-02-08 godz. 14:08:39
Numer KRS: 0000442607
Numer REGON: 122728780
Numer NIP: 6751484639
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-12-03
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2022-09-30
Sygnatura akt[RDF/431415/22/218]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-12-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCUROTEX CREDIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-12-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-12-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-12-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2017-02-20 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. PANA TADEUSZA nr domu 6 kod pocztowy 30-727 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2017-02-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki101.12.20122012-12-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-12-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-12-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUROWSKA2012-12-03 do dziś
2. ImionaDOROTA2012-12-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-12-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950,00 ZŁ2012-12-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-12-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2012-12-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-12-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2012-12-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJABŁONOWSKI2012-12-03 do dziś
2. ImionaJERZY2012-12-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-12-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2012-12-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-12-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2012-12-03 do dziś
246 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2012-12-03 do dziś
310 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2012-12-03 do dziś
455 ZAKWATEROWANIE2012-12-03 do dziś
562 0 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2012-12-03 do dziś
663 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2012-12-03 do dziś
711 PRODUKCJA NAPOJÓW2012-12-03 do dziś
877 WYNAJEM I DZIERŻAWA2012-12-03 do dziś
927 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2012-12-03 do dziś
1046 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2017-10-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.07.2014 okres OD 03.12.2012 DO 31.12.20132014-09-15 do dziś
2data złożenia 14.12.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-02-20 do dziś
3data złożenia 14.12.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-20 do dziś
4data złożenia 07.09.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-10 do dziś
5data złożenia 16.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
6data złożenia 17.07.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-17 do dziś
7data złożenia 15.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-15 do dziś
8data złożenia 12.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-12 do dziś
9data złożenia 30.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 03.12.2012 DO 31.12.20132014-09-15 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-02-20 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-20 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-10 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-17 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-23 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-15 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-12 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 03.12.2012 DO 31.12.20132014-09-15 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-02-20 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-20 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-10 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-17 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-15 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-12 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów