DOBROPLAST BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-17 godz. 10:56:31
Numer KRS: 0000442517
Numer REGON: 200749654
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-12-03
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2020-10-17
Sygnatura akt[RDF/264000/20/850]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-12-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOBROPLAST BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-12-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-12-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-12-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat ZAMBROWSKI gmina ZAMBRÓW miejscowość STARY LASKOWIEC2012-12-03 do dziś
2. Adresmiejscowość STARY LASKOWIEC nr domu 4 kod pocztowy 18-300 poczta ZAMBRÓW kraj POLSKA 2012-12-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki116.11.2012 R. W KN WALDEMARA PIOTRA ZIMNOCHA W BIELSKU PODLASKIM, REP. A NR 5443/2012 ZAWIĄZANO SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-12-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-12-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-12-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOBROPLAST FABRYKA OKIEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-12-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1459082472012-12-03 do dziś
4. Numer KRS0000404303 2012-12-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2012-12-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2012-12-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2012-12-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-12-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuCZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2012-12-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGĘBICKI2019-03-01 do dziś
2. ImionaWŁODZIMIERZ ANDRZEJ2019-03-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-03-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-03-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALSKI2016-05-25 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ PIOTR2016-05-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-05-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2016-05-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-05-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy122 21 Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2012-12-03 do dziś
223 12 Z KSZTAŁTOWANIE I OBRÓBKA SZKŁA PŁASKIEGO2012-12-03 do dziś
325 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ2012-12-03 do dziś
443 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2012-12-03 do dziś
546 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2012-12-03 do dziś
646 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2012-12-03 do dziś
746 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2012-12-03 do dziś
849 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2012-12-03 do dziś
968 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2012-12-03 do dziś
1022 23 Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH2015-11-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.09.2014 okres OD 16.11.2012 DO 31.12.20132014-09-29 do dziś
2data złożenia 28.08.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-20 do dziś
3data złożenia 28.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-12 do dziś
4data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
5data złożenia 15.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
6data złożenia 31.01.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-02-01 do dziś
7data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
8data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 16.11.2012 DO 31.12.20132014-09-29 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-20 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-12 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-02-01 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 16.11.2012 DO 31.12.20132014-09-29 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-20 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-12 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-02-01 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów