ENCOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000442373
Numer REGON: 221792990
Numer NIP: 5892010469
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-11-30
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2022-05-30
Sygnatura akt[RDF/384340/22/115]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-11-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENCOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-11-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-11-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-11-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2015-09-11 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica UL. TRZY LIPY nr domu 3 kod pocztowy 80-172 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2015-09-11 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejINFO@ENCOS.PL2012-11-30 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.ENCOS.PL2012-11-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z DN. 22.11.2012, NOTARIUSZ WITOLD OGIEGŁO, GDAŃSK, REPERTORIUM A NUMER 9074/20122012-11-30 do dziś
222.10.2014 ROKU, REPERTORIUM A NUMER 7722/2014 NOTARIUSZ BARTŁOMIEJ LINDE Z KANCELARII NOTARIALNEJ W GDYNI, ZMIENIONO PAR.2, PAR.7, PAR.8 UST.1, PAR.16 UST.1 I UST.7 ORAZ PAR.17 UST.22015-09-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-11-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-11-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZECIŃSKI2012-11-30 do dziś
2. ImionaPIOTR2012-11-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-11-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1820 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 91.000 ZŁ2015-09-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-11-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2015-09-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-11-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE NATOMIAST W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2015-09-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZECIŃSKI2012-11-30 do dziś
2. ImionaPIOTR2012-11-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-11-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-09-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-11-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoSZCZECIŃSKA2015-12-11 do dziś
2. ImionaMAGDALENA ANNA2015-12-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-12-11 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2015-12-11 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy135 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2012-11-30 do dziś
235 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2012-11-30 do dziś
335 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2012-11-30 do dziś
435 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2012-11-30 do dziś
562 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2012-11-30 do dziś
671 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2012-11-30 do dziś
774 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2012-11-30 do dziś
843 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2012-11-30 do dziś
933 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2012-11-30 do dziś
1071 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2015-09-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 01.01.20152016-08-02 do dziś
2data złożenia 19.08.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-10-17 do dziś
3data złożenia 19.08.2016 okres OD 30.11.2012 DO 31.12.20132016-10-17 do dziś
4data złożenia 25.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-03 do dziś
5data złożenia 30.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-07 do dziś
6data złożenia 18.09.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-18 do dziś
7data złożenia 22.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-22 do dziś
8data złożenia 28.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-28 do dziś
9data złożenia 30.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2015 DO 01.01.20152016-08-02 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-10-17 do dziś
3OD 30.11.2012 DO 31.12.20132016-10-17 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-03 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-07 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-18 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-22 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-28 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2015 DO 01.01.20152016-08-02 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-10-17 do dziś
3OD 30.11.2012 DO 31.12.20132016-10-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów